de kiem tra chuong 1 (tiet 21) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về de kiem tra chuong 1 (tiet 21), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 21: Kiểm tra viết chương I
Ngày sọan: 28/10 /2012 Ngày dạy: / / 2012
A: Mục tiêu
* Kiến thức : Kiểm tra sự nắm kiến thức của học sinh về nhân chia đơn đa thức, 7 hằng đẳng thức đáng nhớ, phân tích đa thức thành nhân tử
* Kỹ năng: Có kỹ năng vận dụng 7 hằng đẳng thức đáng nhớ, phân tích đa thức thành nhân tử, tìm x, nhân chia đơn đa thức
* Thái độ: Nghiêm túc trong kiểm tra
B: Chuẩn bị
Gv: Ma trận đề kiểm tra, đề kiểm tra, đáp án – biểu điểm
HS: Ôn tập kỹ kiến thức chương I
C: Tiến trình dạy học
I: Tổ chức
II: Ma trận đề kiểm tra chương I

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Hằng đẳng thức

Dùng hằng đẳng thức để nhân hai đa thức
Dùng hằng đẳng thức để tính nhanh
Phân tích đưa
đ ược về HĐT

Số câu

số điểm

1(1b)


1(4)

1,5
1(5b)

0,75đ
3

3,25đ

2. Phân tích đa thức thành nhân tử

PTĐT thành nhân tử bằng phương pháp cơ bản
Biết vận dụng các phương pháp PTĐT thành nhân tử để giải toán
Dùng phương pháp tách hạng tử để tìm x

Số câu

số điểm

1(2)
3 đ
1(3a)
1,0 đ
1(3b)
1,0 đ
3
5,0 đ

3. Nhân,Chia đa thức
Nhận biết được khi nào đa th ức A chia hết cho đa thức B
Thực hiện phép nhân đa thức
với đơn thức, đa thức
Thực hiện phép chia đa thức một biến đã sắp xếp

Số câu

số điểm
1(5a ý 2)
0,25
1(1a)
1,0 đ
1(5a ý 1)
0,5

3
1,75 đ

Tổng số câu
Tổng số điểm
1

0,25 đ
3

5,0 đ
3

3,0 đ
2

1,75 đ
10

10,0 đ

Họ và Tên:………………………….
Lớp: ………..
Tiết 21: Kiểm tra chương I
Thời gian: 45 phút (Đề 1)
(Học sinh làm bài vào tờ giấy này)
Điểm
Lời phê của thầy, cô giáo

Bài 1:( 2 điểm) Thực hiện phép tính
a) 7x(2x-5)+(4x – 3)(x + 2) – 16×2
b) (x + y)( x2 – xy + y2) +(x – y)( x2 +xy +y2)
Bài 2: (3,0 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) 5x2y + 10xy2 ;
b) x3 + 2×2 + x
c) xy + y2 – x – y
Bài 3: (2 điểm) Tìm x, biết:
3×3- 12x = 0
x2 – 5x – 6 = 0
Bài 4: (1,5 điểm ) Tính giá trị của đa thức:
x2 – 2xy – 9z2 + y2 tại x = 6 ; y = – 4 ; z = 30.
Bài 5: (1,5 điểm ) a) Tìm a để đa thức x3 + x2 – x + a chia hết cho x + 2.
b)cho a2 + b2 + c2 = ab + bc + ca. Chứng ming rằng a = b = c
3 Đáp án và biểu điểm (đề 1)

Bài
Ý
Nội Dung
Điểm

1
1a
1b
x2 – 30x – 6
2×3
1,0đ
1,0đ

2

2.a
5x2y + 10xy2  = 5xy(x + y)
1,0 đ

2.b
x3 + 2×2 + x
= x(x2 + 2x + 1)
= x(x + 1)2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.