ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG PTDT NộI TRÚ NINH SƠN
Họ và tên :…………………………………… KIỂM TRA: 1 TIẾT
Lớp :…………….. MÔN : TOÁN 6

Điểm:

Lời phê của thầy giáo:

ĐỀ SỐ 1
I ) Trắc nghiệm :
Hãy khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất:
Số nào sau đây chia hết cho 2
A. 35 B. 44 C. 103 D. 21
2 ) ƯCLN của 12 và 24 là :
A 12 B. 24 C. 1 D. 288
3) Số nào sau đây là ước chung của 15 và 9
A. 3 B. 5 C. 9 D. 45
4) Cho A = mèo ,gà ,vịt ; B = mèo ,hổ ,nai ,giao của 2 tập hợp A và B là :
A. mèo B. hổ C. nai D. vịt
5) BCNN của 3 và 5 là
A. 15 B. 3 C. 5 D. 1
6) Số 36 là bội của
A. 5 B. 6 C. 7 D. 8
7) Tổng của 21 + 45 chia hết cho
A. 5 B. 3 C. 9 D. 2 và 3
8) ƯCLN của 13 và 19 là
A. 19 B. 13 C. 1 D. 247
9) BCNN của (12, 16, 48) là
A. 12 B. 16 C. 48 D. 192
10) Số 2034
A. Chia hết cho 9 mà không chia hết cho 3
B. Chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9
C. Chia hết cho cả 3 và 9
D. Không chia hết cho cả 3 và 9
II) Tự luận :
Bài 1)Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố: 60 , 72 ,30
Bài 2) a.Tìm ƯCLN của 60 và 72
b. Tìm BCNN của 72 ,30,60
Bài 3) Chứng tỏ rằng tổng của 3 số tự nhiên liên tiếp là một số chia hết cho 3
BÀI LÀM:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TRƯỜNG PTDT NộI TRÚ NINH SƠN

Họ và tên :…………………………………… KIỂM TRA 1 TIẾT
L ớp :…………….. MÔN: TOÁN 6

Điểm:

Lời phê của thầy giáo:

Đề số 2:
I ) Trắc nghiệm :
Hãy khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất :
1) BCNN của 3 và 5 là
A. 15 B. 3 C. 5 D. 1
2) Tổng của 21 + 45 chia hết cho
A. 5 B. 3 C. 9 D. 2 và 3
3) BCNN của (12, 16, 48) là
A. 12 B. 16 C. 48 D. 192
4) Cho A = 12 + 15 + 21 + x . Điều kiện của x để A chia hết cho 3 là:
A .x chia hết cho 3 B .x không chia hết cho 3
C. x chia hết cho 5 D.x chia hết cho 7
5) Số nào sau đây chia hết cho 2
A. 35 B. 44 C. 103 D. 21
6 ) ƯCLN của 12 và 24 là :
A. 12 B. 24 C. 1 D. 288
7) Số nào sau đây là ước chung của 15 và 9
A. 3 B. 5 C. 9 D. 45
8) Số 2034
A Chia hết cho 9 mà không chia hết cho 3
B. Chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9
C. Chia hết cho cả 3 và 9
D. Không chia hết cho cả 3 và 9
9) Cho A = mèo ,gà ,vịt ; B = mèo ,hổ ,nai ,giao của 2 tập hợp A và B là :
A. mèo B. hổ C. nai D. vịt
10) Số 36 là bội của
A. 5 B. 6 C. 7 D. 8
11) ƯCLN của 13 và 19 là
A. 19 B. 13 C. 1 D. 2
II) Tự luận :(7 đ)
Bài 1)Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố: 50 , 75 ,90
Bài 2)a.Tìm ƯCLN của 90 và 75
b. Tìm BCNN của 75 ,50,90
Bài 3) Chứng tỏ rằng tổng của 3 số tự nhiên liên tiếp là một số chia hết cho 3

BÀI LÀM:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.