Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 môn Toán 6 Cả số và hình – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 môn Toán 6 Cả số và hình, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS HẢI LÝBài Kiểm tra Học Kỳ I số 6
Mã đề thi 222Thời gian làm bài: 90 phút
(Trắc nghiệm + Tự luận)

I. Trắc nghiệm:(2 điểm). Viết chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng vào bài làm của mình.
Câu 1: Cho số nguyên a = – 2017; số nguyên b = 2016. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Số đối của a nhỏ hơn số đối của b. B.Số đối của a lớn hơn số đối của b.
C. Số nguyên a lớn hơn số nguyên b. D. Số a là số liền trước của b.
Câu 2: Kết quả phép tính 6.|-5| + 5.22 bằng
A. 30 B. 10 C. 6 D. 2
Câu 3: Số nguyên x thỏa mãn |x|< 3 là
A. -2;-1;0;1;2.B. -3;-2;-1;0;1;2. C. -3;-2;-1;0;1;2;3. D. 0;1;2.
Câu 4: Tập hợp tất cả các ước của 12 không là số nguyên tố là:
A. 1;2;3;4 B. 1;2;3;4;6;12 C. 1;2;3;4;6 D. 4;6;12
Câu 5: Tất cả các số x để |x| bằng 3 là:
A. |3| B. 3 C. -3 D. 3 và -3
Câu 6: Tính bằng:
A. 93 B. 54 C. 64 D. 75
Câu 7: Cho tia OA, lấy điểm B thuộc tia OA. Kết luận nào sau đây là đúng:
A. Hai điểm A và B nằm cùng phía đối với điểm O B. Điểm A nằm giữa hai điểm O và B
C. Điểm B nằm giữa hai điểm O và A D. Điểm O nằm giữa hai điểm B và A
Câu 8: Tất cả các số nguyên a lớn hơn -1 là
A. số 0. B. số nguyên dương.
C. số nguyên dương và số 0. D. số nguyên âm.
II. Tự luận:(8 điểm).
Bài 1: Thực hiện phép tính hợp lý nhất.
a) 2015.2016 + 2016.2017 – 2016.4030
b) 3.|-9| – 2.5 + 20170:12017
c) 52.3 + 22.13 + 5.[30:2.5 – (34 – 30.2)0]
Bài 2: Tìm x biết
a) 2017 – 2x = 2015
b)
c) |4x | – 12 = 28
d) Tổng 1689 + 2592 + 3792 + x là một số chia hết cho 3.
e) ; và x là số lớn nhất.
Bài 3: Học sinh khối 6 là một số nhỏ nhất khác 0 chia hết cho 9. Khi xếp hàng 16, hàng 20, hàng 32 đều thiếu 3 học sinh. Tìm số học sinh khối 6.
Bài 4: Trên tia Ox lấy 2 điểm A, B sao cho OA = 7cm; OB = 3cm.
a. Tính độ dài đoạn thẳng AB.
b. Trên tia đối của tia Ox lấy điểm C sao cho O là trung điểm của CB. Vẽ điểm M là trung điểm của OC, điểm N là trung điểm của OA.
1) Tính độ dài đoạn thẳng MN.
2). Trên tia OC lấy điểm D sao cho đoạn thẳng CD = 1cm. Tính độ dài đoạn MD.
Bài 5: Chứng tỏ rằng tổng 7.32017 + 32016 + 2.3116 chia hết cho 30.
———— Hết ———–

Hỏi và đáp