ĐỀ KIỂM TRA CH 3 TỰ LUẬN CÓ MA TRẬN CHUẨN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về ĐỀ KIỂM TRA CH 3 TỰ LUẬN CÓ MA TRẬN CHUẨN, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Thanh Mỹ, ngày
Tiết 56

Kiểm tra viết Chương III

A. Mục tiêu kiểm tra :
+) Kiến thức : – HS nắm chắc khái niệm về PT , PTTĐ , PT bậc nhất một ẩn .
– Nắm vững các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình .
+) Kỹ năng : – Vận dụng được QT chuyển vế và QT nhân , kỹ năng biến đổi tương đương để đưa về PT dạng PT bậc nhất .
-Kỹ năng tìm ĐKXĐ của PT và giải PT có ẩn ở mẫu .
– Kỹ năng giải BT bằng cách lập PT .
+) Thái độ : GD ý thức tự giác , tích cực làm bài .
B.Ma trận đề kiểm tra :

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

Phương trình bậc nhất một ẩn và phưng trình quy về phương trình bậc nhất
Giải được phương trình bậc nhất 1 ẩn

Giải được phương trình quy về phương trình bậc nhất 1 ẩn
Phối hợp được các phương pháp để giải phương trình quy về phương trình bậc nhất 1 ẩn

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
1 đ
10%

1
1 đ
10%
1
1 đ
10%
3

30%

Phương trình tích

Giải được phương trình tích

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
1 đ
10 %

1

10%

Phương trình chứa ẩn ở mẫu
Phát biểu các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu
Tìm ĐKXĐ của PT chứa ẩn ở mẫu
Giải được phương trình chứa ẩn ở mẫu

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
1 đ
10 %
1
1 đ
10 %
1
1 đ
10%

3
3 đ
30%

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Giải được bài toán bằng cách lập phuơng trình.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
3 đ
30%

1
3 đ
30%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
2
2 đ
20%
2
2 đ
20%
3
5 đ
50%
1
1 đ
10%
8
10 đ
100%

C. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3

Bài 1: (2 điểm) Phát biểu các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu thức.
Áp dụng : Tìm điều kiện xác định của phương trình sau:

Bài 2 : (4 điểm) Giải các phương trình sau:
a) 2x – 4 = 0 b) 7 + 2x = 32 – 3x
c) (x + 2)(3x – 12) = 0 d)
Bài 3: (3 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình:
Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc trung bình 40 km/h. Lúc về người ấy đi với vận tốc trung bình 30km/h, biết rằng thời gian cả đi lẫn về hết 3giờ 30 phút. Tính quãng đường AB.
Bài 4: (1 điểm) Giải phương trình sau:

D.HƯỚNG DẪN CHẤM
Bài 1 : 2 điểm
– Nêu đúng các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu thức (1đ)
– ĐKXĐ : x 0 ; x -1 (1đ)
Bài 2 : 4 điểm
a) 2x – 4 = 0

(1đ)

b) 7 + 2x = 32 – 3x

(1đ)

d) (1)
ĐKXĐ : x (0 ; x (-1 (0,25đ)
Quy đồng và khử mẫu hai vế:
(1)
Suy ra (x-1)(x+1) + x = 2x-1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.