Đề kiểm tra bài 1(đáp án+ biểu điểm) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề kiểm tra bài 1(đáp án+ biểu điểm), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:………………………………….
Lớp: 8A1
Kiểm tra:1 tiết(Bài 1)
Môn : Đại số

Điểm
Lời phê của cô giáo

Nội dung
I. Trắc nghiệm:
1.Câu 1: Cho Thay dấu * bởi biểu thức nào để có đẳng thức đúng?
A
B.
C.
D.

2.Câu 2: Biểu thức (5- x)2 bằng:
A. 25 –x2
B. x2- 25
C. x2 +10x – 25
D. x2 -10x +25

3.Câu 3: Tích của (x-2)( x-3) là:
A.
B.
C.
D.

4. Câu 4: Khoanh tròn vào đáp án đúng:
A.
B.
C.
D

II. Tự luận:
1. Bài 1: Thực hiện phép tính:(2đ)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Bài 2: Tìm x biết:(3đ)
a)
………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
b
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

c)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Bài 3: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:(2đ)
a)
b) ………………………………………………………………..

c
. ……………………………………………………………………
d
…………………………………………………………………………………

4. Bài 4:
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:(0,5đ)
P =
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
5. Bài 5: Cho
Chứng minh rằng0,5đ)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Họ và tên:………………………………….
Lớp: 8A2
Kiểm tra:1 tiết(Bài 1)
Môn : Đại số

Điểm
Lời phê của cô giáo

Nội dung
I. Trắc nghiệm:(2đ)
1.Câu 1: Cho Thay dấu * bởi biểu thức nào để có đẳng thức đúng?
A
B.
C.
D.

2.Câu 2: Biểu thức (5- x)2 bằng:
A. 25 –x2
B. x2- 25
C. x2 +10x – 25
D. x2 -10x +25

3.Câu 3: Tích của (x-2)( x-3) là:
A.
B.
C.
D.

4. Câu 4: Khoanh tròn vào đáp án đúng:
A.
B.
C.
D

II. Tự luận:
1. Bài 1: Thực hiện phép tính:(2đ)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Bài 2: Tìm x biết:(3đ)
a)
………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
b
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

c)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Bài 3: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:(2đ)
a)
b) ………………………………………………………………..

c
. ……………………………………………………………………
d
…………………………………………………………………………………

4. Câu 4: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: x2 – 4x + y2- 8y + 6 (1đ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

đáp án- biểu điểm:
Câu
đáp án

Trắc nghiệm:

1.A; 2.D; 3.B; 4.B
0.5đ mỗi câu

Tự luận:
Bài 1: (2đ)

Bài 2: (3đ)

Bài 3: (2đ)

Bài 4:(1đ)

Bài 5: (0.5đ)

a)

a) = x(x-3)
b) = (3x+1)2
c) = x(x+y)-5(x+y)= (x+y)(x-5)
d) (x2+4)2-(4x)2 = (x2+4+4x)

Hỏi và đáp