đề kiểm tra 45phut toán 8 lh – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về đề kiểm tra 45phut toán 8 lh, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

UBND HUYỆN VĨNH BẢO
TRƯỜNG THCS LH- LA

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 8
Thời gian : 45 phút
NĂM HỌC : 2016-2017

* Ma trận đề kiểm tra
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Hằng đẳng thức
Nhận dạng được hằng đẳng thức
Dùng hằng đẳng thức để nhân hai đa thức
Dùng hằng đẳng thức để tính nhanh

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1(c1)
0,5
5 %

1(c2)
0,5
5 %

1(c3)
0,5
5 %

3
1,5 đ
15%

2. Phân tích đa thức thành nhân tử

PTĐT thành nhân tử bằng phương pháp cơ bản
Biết vận dụng các phương pháp PTĐT thành nhân tử để giải toán
Dùng phương pháp tách hạng tử để tìm x

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1(1a)
1,0
10 %

3(1b;2a;3
3,5
35 %

1(2b)
1,0
10 %
5
5,5 đ
55 %

3. Chia đa thức
Nhận biết đơn thức A chia hết cho đơn thức B
Thực hiện phép chia đa thức đơn giản
Thực hiện phép chia đa thức một biến đã sắp xếp

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1(c4)
0,5
5 %

2(c5;6)
1,0
10 %

1(c4)
1,5
15 %

4
3,0 đ
30 %

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
2
1,0
10 %

3
1,5
15%
1
1,0
10 %
1
0,5
5 %
4
5
50 %

1
1,0
10 %
12
10 đ
100 %

* Đề bài
I. Phần trắc nghiệm: (3.0 điểm)
Hãy khoanh tròn ý đúng nhất.
Câu 1: (x – y)2 bằng:
A) x2 + y2
B) (y – x)2
C) y2 – x2
D) x2 – y2

Câu 2: (4x + 2)(4x – 2) bằng:
A) 4×2 + 4
B) 4×2 – 4
C) 16×2 + 4
D) 16×2 – 4

Câu 3: Giá trị của biểu thức (x – 2)(x2 + 2x + 4) tại x = – 2 là:
A) – 16
B) 0
C) – 14
D) 2

Câu 4: Đơn thức 9x2y3z chia hết cho đơn thức nào sau đây:
A) 3x3yz
B) 4xy2z2
C) – 5xy2
D) 3xyz2

Câu 5: (- x)6 : (- x)2 bằng:
A) – x3
B) x4
C) x3
D) – x4

Câu 6: (27×3 + 8) : (3x + 2) bằng:
A) 9×2 – 6x + 4
B) 3×2 – 6x + 2
C) 9×2 + 6x + 4
D) (3x + 2)2

II. Phần tự luận: (7.0 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) x3 + 2×2 + x
b) xy + y2 – x – y
Bài 2: (2 điểm) Tìm x, biết:
3x(x2 – 4) = 0
2×2 – x – 6 = 0
Bài 3: (1,5 điểm) Tính giá trị của đa thức:
x2 – 2xy – 9z2 + y2 tại x = 6 ; y = – 4 ; z = 30.
Bài 4: (1,5 điểm) Tìm a để đa thức x3 + x2 – x + a chia hết cho đa thức x + 2.

* Đáp án và biểu điểm kiểm
I/ Trắc nghiệm:
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
B
D
A
C
B
C

II/ Tự luận:
Bài
ý
Nội Dung
Điểm

1

2

1.a
x3 + 2×2 + x
= x(x2 + 2x

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.