DẺ KIỂM TRA 45P TIẾT * TUẦN 16 CMT NĂM 2013-2014 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về DẺ KIỂM TRA 45P TIẾT * TUẦN 16 CMT NĂM 2013-2014, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

soạn : 27 /11/2013 Ngày dạy : 2 / 12 /2013
Tuần : 16 Tiết thứ : *
kiÓm tra 45 phót
I. Môc tiªu
1. KiÕn thøc: KiÓm tra møc ®é hiÓu bµi cña HS vÒ ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch, ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn, hµm sè vµ mÆt ph¼ng täa ®é.
2. KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng gi¶i to¸n cña HS
3. Th¸i ®é: HS nghiªm tóc lµm bµi.
II. chuÈn bÞ
– GV: ĐÒ bµi kiÓm tra
– HS: «n tËp kiÕn thøc
III. Ma trËn ®Ò kiÓm tra

Cấp độ

Tên
Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Đại lượng tỉ lệ thuận
Dựa vào định nghĩa, tính chất để xác định được hệ số tỉ lệ và tính được giá trị của một đại lượng khi biết giá trị của một đại lượng tương ứng.
Nhận biết được hệ số tỉ lệ của hai đại lượng tỉ lệ thuận
Vận dụng được tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận , tỉ lệ nghịch tính chất dảy tỉ số bằng nhau để giải bài toán

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
0,5

2
0,5

1
3

5
4 đ
40%

Đại lượng tỉ lệ nghịch
Nhận biết được hệ số tỉ lệ của hai đại lượng
Tìmđược giá trị của các đại ượng tỉ lệ nghịch

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
3
0,75

1
2

4
2,75đ
27,5%

Hàm số
Cho biết giá trị của biến số , tính giá trị của hàm số
Biết xác định hàm số và biến số
Hiểu chính xác cách tính giá trị của hàm số khi biết giá trị của biến số

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
3
0,75đ
1
1 đ
2
0,5 đ
1

7
3,25đ
32,5%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
9

30%
6

40%
1

30 %

16
10đ 100%

IV đề kiểm tra
I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm):
Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:
câu 1; Cho hàm số y= f(x)=2x. Tại x=2 ,f(2) có giá trị là
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

câu 2;Cho hàm số y = khi đđó hệ số tỉ lệ k là:
A. 1 B. 3 C. D. 4
câu 3;Cho hàm số y= 4.x , với x=3 thì y có giá trị là

A. 0 B. 12 C. 13 D. 14
câu 4; Cho hàm số y = , với x=9 thì y có giá trị là
A. 0 B. 3 C. 6 D. 14
câu 5: Cho hàm số y = f(x). Nếu f(1) = 2, thì giá trị của:
A. x = 2 B. y = 1 C. x =1 D. f(x) = 1
câu 6: Hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau theo hệ số tỉ lệ thuận là . Khi x = 2, thì y bằng:
A. 3 B. 1 C. 11 D. 6
câu 7: Cho y tỉ lệ thuận x theo hệ số tỉ lệ k thì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ
A. k B. -k C. D.
câu 8: Hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau theo hệ số tỉ lệ thuận là 3. Khi x = 2, thì y bằng:
A. 3 B. 2 C. 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.