de kiem tra 45′ toan chuog II dai so 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về de kiem tra 45′ toan chuog II dai so 9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn : 17 / 11/ 2012.
Ngày dạy: …. / 11/ 2012.
Tiết 29 : kiểm tra 45 phút – chương ii. (Bài số 2)

I. Mục tiêu:
– Giúp GV nhận xét đánh giá mức độ tiếp thu bài của HS.
– Giúp HS tự đánh giá kết quả học tập của mình.
II. Nội dung:
1) Đề bài:
Bài 1: (3 điểm) Cho hàm số y = (m – 1)x + 2. Xác định m để :
a) Hàm số đã cho đồng biến trên R.
b) Đồ thị hàm số đi qua điểm A(1; 4).
c) Đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = 3x
Bài 2: (4 điểm)
a) Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng toạ độ Oxy:
(d): y = x – 2 (d’): y = – 2x + 1
b) Tìm toạ độ giao điểm E của hai đường thẳng (d) và (d’)
c) Hãy tìm m để đồ thị hàm số y = (m – 2)x + m và hai đường thẳng (d), (d’) đồng qui
Bài 3: (2 điểm) Xác định hàm số y = ax + b(a0) trong các trường hợp sau:
a) Đồ thị của hàm số là đường thẳng đi qua gốc tọa độ và có hệ số góc bằng – 2
b) Đồ thị của hàm số là đường thẳng cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -3 và đi qua điểm B(-2; 1)
Bài 4: (1 điểm) Chứng minh rằng khi m thay đổi thì các đường thẳng y = (m + 4)x – m + 6 luôn luôn đi qua một điểm cố định.
2) Đáp án – biểu điểm:

Câu
Đáp án
Điểm

Bài 1
(3đ)
a) Hàm số đã cho đồng biến khi: m – 1 >0 m > 1
b) Vì đồ thị hàm số đi qua điểm A(1; 4) nên ta thay x = 1 ; y = 4 vào hàm số y = (m – 1)x + 2 ta được: 4 = (m – 1).1 + 2 m = 3
c) Vì đồ thị h/số song song với đt y = 3x nên m – 1 = 3m = 4

Bài 2
(4đ)
a) (2điểm)
Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mf toạ độ Oxy:
– Xét hàm số y = x – 2
+ Cho x = 0 suy ra y = -2 ta được A(0;-2)
+ Cho y = 0 suy ra x = 2 ta được B(2;0)
Đường thẳng AB là đồ thị hàm số y = x – 2
– Xét hàm số y = – 2x + 1
+ Cho x = 0 suy ra y = 1 ta được C(0;1)
+ Cho y = 0 suy ra x = ta được D(;0)
Đường thẳng CD là đồ thị hàm số y = – 2x + 1
Vẽ đúng đồ thị các hàm số trên mf tọa độ Oxy
b) Hoành độ giao điểm E của hai đường thẳng (d) và (d’) là nghiệm của PT: x – 2 = – 2x + 1 x = 1
Với x = 1 suy ra y = 1 – 2 = – 1. Vậy E(1;-1)
c) Có (d) và (d’) luôn giao nhau tại E(1; – 1)
Để đồ thị hàm số y = (m – 2)x + m và (d), (d’) đồng qui thì

0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ


0,5đ

0

Hỏi và đáp