đề kiểm tra 45′ chương 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về đề kiểm tra 45′ chương 2, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

.
GD& ĐT
TRƯTHCS QUáN TOAN

MA Đề kiểm tra 45’ học kỳ i năm học 2013 – 2014
Môn : Đại số 7
Cấp độ
Chủ đề
(nội dung, chương…)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1.Đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch
-Chỉ ra được hệ số tỉ lệ khi cho hai đại lượng tỉ lệ thuận
-Biết cách tìm hệ số tỉ lệ của hai đại lượng

-Vận dụng được tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch và tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài toán chia phần tỉ lệ.
-Vận dụng được tính tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để chứng minh đẳng thức

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
2,0
20%

1
2,5 đ
25%
1
1,0 đ
10%
4
5,5
55%

2. Hàm số
Biết tìm giá trị của biến số khi biết giá trị của hàm số
Hiểu được sự khác nhau giữa các kí hiệu f(x), f(a) (với a là một số cụ thể)

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%
1
1,5
15%

2
2,0
20%

3.Đồ thị

-Vẽ thành thạo đồ thị của hàm số y=a.x(a0)
Xác định điểm thuộc hay không thuộc đồ thị

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
2,0 đ
20%
1
0,5 đ
5%

2
2,5
25%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
3
2,5đ
25%
2
3,5đ
35%
2
3,0 đ
30%
1
1,0 đ
10%
8
10đ
100%

Phòng GD &ĐT HồNG BàNG
Trường thcs Quán toan
Đề kiểm tra 45’ học kỳ i năm học 2013 – 2014
Môn : Đại số 7

Câu 1 (2 đ).
Cho y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là 2
a) Viết công thức liên hệ giữa y và x
b) x tỉ lệ thuận với y theo hệ số nào? Viết công thức liên hệ giữa x và y
Câu 2 (2,5đ). Hai thanh chì đồng chất có thể tích lần lượt là 12cm và 17 cm. Tính khối lượng của mỗi thanh, biết rằng tổng khối lượng của hai thanh bằng 327,7 g.
Câu 3 (2,5đ). Cho hàm số y=-2x
a) Vẽ đồ thị hàm số trên.
b) Điểm M(2;4) có thuộc đồ thị hàm số trên hay không? Vì sao?
Câu 4 (2đ). Cho hàm số y = f(x) = 2x-3
a) Tính f(2), f(), f(0).
b) Tìm x biết f(x) = 5.
Câu 5 (1đ). Cho Chứng minh rằng :
… Hết đề …

Phòng GD &ĐT HồNG BàNG
Trường thcs Quán toan
Đề kiểm tra 45’ học kỳ i năm học 2013 – 2014
Môn : Đại số 7

Câu 1 (2 đ).
Cho y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là 2
a) Viết công thức liên hệ giữa y và x
b) x tỉ lệ thuận với y theo hệ số nào? Viết công thức liên hệ giữa x và y
Câu 2 (2,5đ). Hai thanh chì đồng chất có thể tích lần lượt là 12cm và 17 cm. Tính khối lượng của mỗi thanh, biết rằng tổng khối lượng của hai thanh bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.