Đề kiểm tra 2 tiết hình chương I lớp 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về Đề kiểm tra 2 tiết hình chương I lớp 8, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra hình học 8-chương I
Năm học:2017-2018 Thời gian làm bài :120 phút
Đề thi có 5 câu
Câu 1:(1,75Đ) Cho hình thang ABCD có AB//CD ,góc A và B đều là góc tù
1/Nếu cho biết =60.Tìm các góc của hình thang
2/Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AD và BC.Gỉa sử CD-AB=4 cm ,
MN=10 cm .Tính AB và CD
3/MN cắt AC và BD lần lượt tại E và F .Chứng tỏ :CD-AB=2EF
4/Lấy G thuộc CD sao cho GE//BD.Chứng tỏ:Tứ giác BMGC là hình thang
Câu 2:(1,5Đ)Cho tứ giác ABCD sao cho AC_|_BD và AC=BD .Gọi M,N,P,Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AD,AB,BC,CD
1/Chứng tỏ :Tứ giác MNPQ là hình vuông suy ra SABCD=2SMNPQ
2/AC cắt BD ,PQ,MN lần lượt tại O,E,F. MQ cắt BD tại I .Chứng tỏ:
Các tứ giác MFOI ,EOIQ là hình chữ nhật và OM2+OP2=ON2+OQ2
Câu 3:(2,5Đ) Cho tam giác ABC vuông tại A có AC>AB .Gọi E và F lần lượt là trung điểm của AC và BC
1/Chứng tỏ:Tứ giác AEFB là hình thang vuông và AB=2EF
2/AF cắt BE tại I ,CI cắt EF và AB lần lượt tại M và N.Chứng tỏ :Tứ giác FENB là hình bình hành và M là trung điểm của EF
3/AM cắt NE và BD lần lượt tại H và K .Chứng tỏ :Tứ giác CAIK là hình thang cân và KB=2KC
4/Chứng tỏ :Tứ giác EHIF là hình thang cân
Câu 4:(2Đ)Cho hình thoi ABCD có BD>AC ,BD cắt AC tại O
1/Nếu BD=16 cm , SABCD =96 cm2 .Tính chu vi hình thoi ABCD
2/Kẻ OH_|_AD tại H và OK_|_CD tại K .Chứng tỏ:Tứ giác AHKC là hình thang cân
3/OH cắt BC tại M ,OK cắt AB tại N .Tứ giác HKMN là hình gì ?Vì sao ?
4/BH cắt MN tại P , DM cắt HK tại Q .Chứng tỏ :3 điểm P,O,Q thẳng hàng
Câu 5:(2,25 Đ)Cho tam giác ABC vuông tại A có AC>AB .Gọi D,E,F lần lượt là trung điểm của các cạnh AC,BC,AB
1/Chứng minh :Tứ giác ADEF là hình chữ nhật và tứ giác CEFD là hình bình hành
2/Gọi I là điểm đối xứng E qua D .Chứng tỏ :Tứ giác CEAI là hình thoi ,Tứ giác EIAB là hình bình hành suy ra AE,DF,BI đồng quy tại 1 điểm O
3/Kẻ EM_|_AI tại M .Chứng tỏ :Tứ giác DMAF là hình thang cân
4/Nếu OI2+OC2=250 ,AC-BC =4 cm .Tính chu vi tam giác ABC
5/Trên tia đối tia FE lấy điểm K sao cho FE=2FK .Lấy G thuộc AK sao cho FG//ME .Gọi S là trung điểm của MF .Chứng tỏ :3 điểm D,S,G thẳng hàng

—–&&&&HẾT ĐỀ THI &&&&—–

Hình vẽ của các bài kiểm tra
Bài 1:
Bài 2:

Bài 3:

Bài 4:

Bài 5:

Hỏi và đáp