Đề kiểm tra 15′ – số 3 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề kiểm tra 15′ – số 3, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GD&ĐT CAO BẰNG
Trường THPT Nà Bao

KIỂM TRA
Môn: Toán 6 – Thời gian: 15’

Đề bài
Câu 1. (6,5 điểm) Cho hình vẽ 1, trả lời các câu hỏi sau và ghi lại bằng kí hiệu:
a) Điểm D thuộc Các đường thẳng nào? Các đường thẳng đó còn đi qua Mọi điểm nào?

b) Những đường thẳng nào đi qua A?

c) Đường thẳng nào đi qua điểm A và điểm B?

d) Điểm E nằm trên đường thẳng nào và không nằm trên đường thẳng nào?

e) Ba điểm nào thẳng hàng?
hình 1

Câu 2. (3,5 điểm) Vẽ bốn điểm M, C, N, D sao cho điểm C nằm giữa hai điểm M và D, điểm N nằm giữa hai điểm C và D.
a) Điểm C còn nằm giữa hai điểm nào? Vì sao?
b) Tìm các điểm nằm khác phía đối với điểm C. Giải thích.

_____ Hết _____
ĐÁP ÁN & BIỀU ĐIỂM ĐỀ 15’

Câu
Nội dung
Điểm

1
a) D d, D a; d còn đi qua B; a còn đi qua A
1

b) A b, A c, A a
1,5

c) A b, B b
1

d) E c, E a, E b, E d
2

e) Ba điểm thẳng hàng là B, C, D
1

2
Vẽ đúng hình:

0,5

a) Chỉ rõ điểm C còn nằm giữa hai điểm M và N.
Vì ba điểm M, C, N thẳng hàng.
1,5

b) Chỉ rõ hai cặp điểm nằm khác phía với C là:
– Hai điểm M và N nằm khác phía với điểm C.
– Hai điểm M và D nằm khác phía đối với điểm C.
– Do các điểm M, C, N, D thẳng hàng và điểm M nằm bên trái, điểm N và D nằm bên phải so với điểm C.
1,5

( Lưu ý:
Học sinh có cách giải và trình bày khác (nếu đúng) giáo viên vẫn chấm theo thang điểm.
_____ Hết _____

Hỏi và đáp