đe kiem tra 15 phut HH9 danh cho lop chon – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về đe kiem tra 15 phut HH9 danh cho lop chon, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS NHƠN PHÚC NGÀY KIỂM TRA: /10/2012
BÀI KIỂM TRA 45 phút – CHƯƠNG I( BÀI SỐ 2)
HÌNH HỌC: 9
I. TRẮC NGHIỆM: ( 5 điểm) Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất điền vào bảng sau:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Trả lời

Cho tam giác vuông có độ dài các cạnh góc vuông là 6cm và 8cm (từ câu 1 đến câu 3)
Câu 1: Độ dài cạnh huyền là:
A.10 cm B. 14 cm C. 7 cm D. Một kết quả khác
Câu 2: Độ dài đường cao ứng với cạnh huyền là:
A.3,6 cm B. 4,8 cm C. 4,5 cm D. 5 cm
Câu 3: Độ dài hình chiếu của các cạnh góc vuông lên cạnh huyền là:
A. 3 cm và 3,6 cm B. 3,6 cm và 6,4 cm C. 3,6 cm và 4,8 cm D. 4,8 cm và 6,4 cm
Cho tam giác vuông có một góc nhọn bằng 300 và cạnh huyền bằng 14 cm. ( từ câu 4 đến câu 6)
Câu 4: Góc nhọn còn lại có số đo bằng:
A. 300 B. 400 C. 500 D. 600
Câu 5: Độ dài các cạnh góc vuông của tam giác là:
A. 7 cm và cm B. cm và cm C. 7 cm và cm D. Một kết quả khác
Câu 6: Độ dài đường cao xuất phát từ đỉnh góc vuông là:
A. 3,5 cm B. cm C. 7 cm D. cm
Tam giác ABC vuông tại A có AB = 3 , AC = 4 , BC = 5. ( câu 7 và câu 8)
Câu 7: SinB bằng:
A. 0,6 B. 0,75 C. 0,8 D. 1,25
Câu 8: tanC bằng:
A. 0,6 B. 0,8 C. 1,25 D. 0,75
Câu 9: Cho biết tan = 1, vậy cot là:
A. 1 B. 0,5 C. 0,75 D. 0,667
Câu 10: Đẳng thức nào sau đây không đúng:
A. sin370 = cos530 B. tan300 . cot300 = 1
C. D. sin( + cos( = 1 (Với ( là góc nhọn)
II. TỰ LUẬN. ( 5 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A. Giải tam giác vuông ABC, biết BC = 25cm; AC = 20cm. (Góc làm tròn đến phút)
Bài 2: ( 3 điểm) Cho DEF có DE = 5 cm; DF = 12 cm; EF = 13 cm.
a) Chứng minh DEF vuông tại D và tính độ dài đường cao DH.
b) Kẻ HMDE tại M, HN DF tại N. Chứng minh: DM.DE = DN.DF.
c) Chứng minh: DMN và DFE đồng dạng.
Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………TRƯỜNG THCS NHƠN PHÚC NGÀY KIỂM TRA: /10/2012
BÀI KIỂM TRA 45 phút – CHƯƠNG I( BÀI SỐ 2)
HÌNH HỌC: 9
I. TRẮC NGHIỆM: ( 5 điểm) Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất điền vào bảng sau:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Trả lời

Câu 1: Tam giác nào sau đây là vuông, nếu độ dài ba cạnh là
A. 9cm; 41cm; 40cm B. 7cm; 8cm; 12cm
C. 11cm; 13cm; 6cm D. cả ba câu đều đúng .
Câu 2: Cho tam giác ABC vuông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.