Đề kiểm tra 15′ hình 8(chương 2) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề kiểm tra 15′ hình 8(chương 2), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Tây đô Bài kiểm tra Môn: Hình học 8 (chương 2) Đề số 2
Thời gian: 15 phút.
Họ và tên:…………………………………………………..
Lớp: 8….. Năm học 2011 -2012
Điểm

Lời phê của giáoViên

Câu 1 : Điền dấu “x” vào các ô Đ( đúng ),S(sai) tương ứng với các khẳng định sau

Các khẳng định
Đ
S

a) Hai hình bằng nhau thì có diện tích bằng nhau

b) Nếu hai hình có diện tích bằng nhau thì bằng nhau

c) Nếu hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau

d) Nếu hai tam giác có diện tích bằng nhau thì bằng nhau

e) Đường trung tuyến của một tam giác chia tam giác đó thành hai tam giác có diện tích bằng nhau

f) Đường phân giác của một tam giác chia tam giác đó thành hai tam giác có diện tích bằng nhau

g) Diện tích của tam giác sẽ tăng 2 lần nếu đường cao tăng 5 lần còn cạnh tương ứng với đường cao đó giảm 3 lần

h) Diện tích của tam giác sẽ tăng 2 lần nếu đường cao tăng 6 lần còn cạnh tương ứng với đường cao đó giảm 3 lần

i) Diện tích của một tam giác sẽ không đổi nếu dường cao tăng 3 lần còn cạnh tương ứng với đường cao đó giảm 4 lần

k) Diện tích của một tam giác sẽ không đổi nếu dường cao tăng 3 lần còn cạnh tương ứng với đường cao đó giảm 3 lần

Câu 2 Ghép số thứ tự chỉ mỗi hình vẽ ở cột A với một công thức tính diện tích ở cột B để được một khẳng định đúng
A
B

1)
5) S = a2

2)
6) S =a.b

3)
7 ) S =

4)
8) S =

Câu 5 )(1 điểm)
Cho tam giác ABC .Trên AB lấy điểm M sao cho AM =3BM.
Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng:
A) ; B) ;

C); D).

Trường THCS Tây đô Bài kiểm tra Môn: Hình học 8 (chương 2) Đề số 1
Thời gian: 15 phút.
Họ và tên:…………………………………………………..
Lớp: 8….. Năm học 2011 -2012
Điểm

Lời phê của giáoViên

Câu 1 ( 5 điểm): Điền dấu “x” vào các ô Đ( đúng ),S(sai) tương ứng với các khẳng định sau

Các khẳng định
Đ
S

a) Nếu hai hình có diện tích bằng nhau thì bằng nhau

b) Hai hình bằng nhau thì có diện tích bằng nhau

c) Nếu hai tam giác có diện tích bằng nhau thì bằng nhau

d) Nếu hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau

e) Đường trung tuyến của một tam giác chia tam giác đó thành hai tam giác có diện tích bằng nhau

f) Đường phân giác của một tam giác chia tam giác đó thành hai tam giác có diện tích bằng nhau

g)Diện tích của tam giác sẽ tăng 2 lần nếu đường cao tăng 5 lần còn cạnh tương ứng với đường cao đó giảm 3 lần

h) Diện tích của một tam giác sẽ không đổi nếu dường cao tăng 3 lần còn cạnh tương ứng với đường cao đó giảm 3 lần

i) Diện tích của một tam giác sẽ không đổi nếu dường cao tăng 3 lần còn cạnh tương ứng với đường cao đó giảm 4 lần

k) Diện tích của tam giác sẽ tăng 2 lần nếu đường cao tăng 6 lần còn cạnh tương ứng với đường cao đó giảm 3 lần

Câu 2 (4 điểm)Ghép số thứ tự chỉ mỗi hình vẽ ở cột A với một công thức tính diện tích ở cột B để được một khẳng định đúng
A
B

1)
5) S =

2)
6) S = a2

3)
7 ) S =

4)
8) S = a.b

Câu 5 )(1 điểm)
Cho tam giác ABC .Trên AB lấy điểm M sao cho AM =3BM.
Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng:
A) ; B) ;

C); D).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.