ĐỀ KIỂM TRA 15′ DAI 8 CHƯƠG I ĐỀ 02 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về ĐỀ KIỂM TRA 15′ DAI 8 CHƯƠG I ĐỀ 02, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

I) MỤC TIÊU:
1) Kiến thức: Sau khi học xong chương cần nắm được:
* Nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức.
* 7 hằng đảng thức đáng nhớ
* Phân tích đa thức thành nhân tử (5 phương pháp: Đặt, HĐT, nhóm, tách, thêm bớt)
* Chia đa thức
2) Kỹ năng
* Vận dụng được tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng
* Hiểu và vận dụng được các hằng đẳng thức
* Vận dụng được các phương pháp cơ bản phân tích đa thức thành nhân tử.
* Vận dụng được quy tắc chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đa thức.
Cấp độ
Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức

Số câu :
Số điểm:
Tỉ lệ %
1
0,5
5%

1
0,5

2
1,0 điểm
= 10%

2. Hằng đẳng thức đáng nhớ.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
5
2,5
25%

3
1,5
15%
2
1,0
10%
10
5,0 điểm
= 50%

3. Phân tích đa thức thành nhân tử.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%

1
0,5
5%
2
1,0 điểm
= 10%

4. Chia đa thức

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

3
1,5
15%
1
0,5
5%
2
1,0
10%
6
3,0 điểm
= 30%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
7
3,5 35%
3
1,5
15 %
10
6,0
60 %
20
10 điểm
100%

Làm cơ sở đánh giá cuối kỳ, cuối năm
II) MA TRẬN ĐỀ kiểm tra 15’ đại số 8 chương I
III) đề ra 02
Trường THCS Cảnh Hóa. Bài kiểm tra 15’. Môn: Đại Số 8
Họ và tên:………………………………………………………………… Lớp: 8B Ngày …………. tháng 10 năm 2010
Điểm
Lời phê của Thầy, Cô giáo

Đề 02

(x3+8):(x2 – 2x+4)Bằng
A, x – 2;
B, 2- x;
C, x + 2;
D, -2 – x.

– x2 + 6x – 9 Bằng
A, (x- 3 )2;
B, (x+ 3 )2;
C, (3 – x )2;
D, – (x- 3 )2

(x + 2)2 Bằng
A, x2 + 2x + 4;
B, x2 – 4x + 4;
C, x2 + 4x + 4;
D, x2 – 4x + 4.

(x3 – 1):(x – 1) Bằng
A, x2 – 2x – 1;
B, x2 + x + 1;
C, x2 – x + 1;
D, x2 + x -1.

(x – 1)2 Bằng:
A, x2 + 2x -1;
B, x2 + 2x +1;
C, x2 – 2x -1;
D, x2 – 2x +1.

(a – b)(b – a) Bằng:
A, – (a – b)2;
B, -(b + a)2;
C, (a + b)2;
D, (b + a)2.

(x3 – 8):(x – 2) Bằng
A, x2 – 2x – 4;
B, x2 + 2x + 4;
C, x2 + 2x – 4;
D, x2 – 2x + 4.

(x – 3)3 Bằng
A, ( -3 + x)3;
B, ( – x – 3)3;
C, ( -x + 3)3
D, (3 + x )3.

9. Giá trị x thỏa mãn x2 + 16x = 8x là: A. x = 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.