Đề kiểm tra 1 tiết theo CKTKN có ma trậ – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề kiểm tra 1 tiết theo CKTKN có ma trậ, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết17: KIỂM TRA MỘT TIẾT
MÔN: TOÁN HÌNH 7
Ma trận

Cấp độ

Tên
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Chủ đề 1
Hai đường thẳng vuông góc
Nắm được khái niệm hai đường thẳng vuông góc

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu: 1
Số điểm:0,5
Số câu
Số điểm
Số câu:
Số điểm:
Số câu:
Số điểm:
Số câu:
Số điểm:
Số câu:
Số điểm:
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu: 1
Số điểm
0,5= 5%

Chủ đề 2
Hai đường thẳng song song

Nắm được khái niệm hai đường thẳng song song

Vận dụng được tính chất của hai đường thẳng song song

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu: 1
Số điểm:0,5
Số câu:
Số điểm:
Số câu:
Số điểm:
Số câu:
Số điểm:
Số câu 1
Số điểm 0,5
Số câu :
Số điểm:
Số câu
Số điểm
Số câu:
Số điểm:
Số câu:2
Số điểm
1= 10 %

Chủ đề 3
Từ vuông góc đến song song
Nắm được các tính chất về các mối liên hệ giữa tính vuông góc và tính song song

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu : 1
Số điểm:0,5
Số câu:
Số điểm:
Số câu:
Số điểm:
Số câu
Số điểm:
Số câu
Số điểm
Số câu:
Sốđiểm:
Số câu
Số điểm
Số câu:
Số điểm:
Số câu:1
Số điểm: 0,5= 5 %

Chủ đề 4
Tiên đề ơclit
Nắm được các tính chất của hai đường thẳng song song
Hiểu được tính chất của hai đường thẳng song song

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu :
Số điểm:
Số câu:1
Số điểm1,5
Số câu:
Số điểm:
Số câu:1
Số điểm: 2
Số câu
Số điểm
Số câu:
Số điểm:
Số câu Số điểm
Số câu:
Số điểm:
Số câu:2
Số điểm
3.5= 35%

Chủ đề5
Định lí

Hiểu được khái niệm định lí và viết giả thiết, kết luận của định lí
Chứng minhđược các định lí đơn giản

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu :
Số điểm:
Số câu:
Số điểm:
Số câu:
Số điểm:
Số câu:1
Số điểm:2
Số câu:
Số điểm:
Số câu:1
Số điểm:2,5
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu:2
Số điểm
4,5=45%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu : 4
Số điểm : 3
30 %
Số câu : 2
Số điểm: 4
40%
Số câu : 2
Số điểm : 3
30%
Số câu 8
Số điểm 10

2. ĐỀ BÀI
I. Trắc nghiệm (2điểm)
Bài 1 : Hãy điền dấu “x” vào ô trống mà em chọn.

Câu
Nội dung
Đúng
Sai

1

2

3

4
Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song.

Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau.

Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc.

Nếu hai đường thẳng a, b cắt đường thẳng c mà trong các góc tạo thành có một cặp góc trong cùng phía bù nhau thì a // b

II. Tự luận
Bài 1 (2điểm): a) Hãy phát biểu các định lí được diễn tả bởi hình vẽ sau:
c
( a

( b

b) Viết giả thiết và kết luận của các định lí đó bằng kí hiệu.

Bài 2 (1,5điểm): Cho hình vẽ 3 2
4 A

4 3 2
B 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.