đề kiểm tra 1 tiết hình, 1 tiết số, đề thi hk2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 6

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về đề kiểm tra 1 tiết hình, 1 tiết số, đề thi hk2, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ôn tập Hình Học
Bài 1 : Vẽ số đo các góc và ký hiệu đầy đủ: góc xOy=1200, xOz=200, xOm=450
Bài 2 : Cho hình sau :
Hãy Cho biết : a/ Có bao nhiêu góc ? Kể tên ?
b/ Có bao nhiêu góc nhọn ? Kể tên ?
c/ Có bao nhiêu góc tù ? Kể tên ?
d/ Kể tên các cặp góc phụ nhau ?
e/ Kể tên các cặp góc kề bù ?

Bài 3 : Tính số đo các góc còn lại và cho biết:
a/ Có bao nhiêu góc ? Kể tên ?
b/ Có bao nhiêu góc nhọn ? Kể tên ?
c/ Có bao nhiêu góc tù ? Kể tên ?
d/ Kể tên các cặp góc phụ nhau ?
e/ Kể tên các cặp góc kề bù ?

Bài 4 : Vẽ hai góc kề bù xOy và yOz, biết góc = 118o.Tính góc ?

Bài 5: Vẽ hai góc kề bù xoy và góc yoz. Biết số đo góc xoy = 600. Trên tia 0y vẽ tia đối om. Tính góc z0m?. Vẽ tia oa là tia phân giác góc xoy. Tính góc aoz ?

Bài 6:Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox,vẽ hai tia Oy và Oz sao cho = 400 và = 800.
Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
Tính góc y Oz ?
Tia Oy có phải là tia phân giác của góc xOz không? Vì sao?
Gọi Ot là tia đối của tia Ox. Tính góc tOz ?
Bài 7:
Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho
Tính số đo góc ?
Tia Oy có phải là tia phân giác của góc không? Vì sao?
Vẽ Ot là tia đối của tia Oz. Tính số đo góc ?

Đề 1
Bài 1: Thực hiện phép tính:
a) b) c) d)
Bài 2: (3,5 điểm)
a) Tìm số đối của mỗi số sau: 0; ; ; 5
b) Tìm số nghịch đảo của mỗi số sau: 12; ; ; 11%
c) Viết mỗi hỗn số sau dưới dạng phân số: 5; – 3
d) Viết mỗi phân số sau đưới dạng số thập phân: 35%, –
Bài 3: Tìm x biết
a/ 5.x + 12 = 2
b/
c)
d)
Bài 4:a/ Một lớp học có 39 học sinh gồm 3 loại học sinh: Giỏi, Khá, Trung bình. Học sinh Trung bình chiếm số học sinh cả lớp. Số học sinh Khá bằng số học sinh còn lại. Tìm số học sinh mỗi loại của lớp.

b/ Khối 6 của một trường có 96 học sinh xếp loại học lực gồm 4 loại: Giỏi, khá, trung bình, yếu. Trong đó số học sinh giỏi, 25% số học sinh khá, số học sinh trung bình, số học sinh còn lại là yếu. Tính số học sinh xếp loại giỏi, khá, trung bình, yếu của khối 6.

Bài 5. Trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho góc xOy = 900 ; góc xOz = 450 .
a/ Trên hình vẽ có bao nhiêu góc? Viết tên các góc đó.
b/ Trên hình vẽ có góc nào là góc vuông?
c/ Tia Oz có nằm giữa hai tia Ox và Oy không?
d/ Tính số đo góc yOz.
e/ Tia Oz có phải là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?
Đề 2
Câu 1: Thực hiện phép tính
A =
B =
Câu 2: Tìm x biết

Câu 3:
Tổng kết học tập cuối năm lớp 6A có 12 học sinh đạt loại khá và giỏi, chiếm số học sinh cả lớp. Số học sinh đạt loại trung bình chiếm số học sinh còn lại. Tính số học sinh của lớp 6A và số học sinh đạt trung bình.
Câu 4:
Cho góc bẹt xOy. Vẽ tia Oz sao cho . Vẽ các tia Om và On lần lượt là các tia phân giác của các góc và .
Tính số đo của các góc và
Hai góc và có phụ nhau không? Vì sao?

Đề 3
Bài 1 : Thực hiện phép tính:
a) b) c)

Hỏi và đáp