de kiem tra 1 tiet chuong 4 – DS 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về de kiem tra 1 tiet chuong 4 – DS 8, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

A- MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IV ĐẠI SỐ 8:

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, phép nhân.BĐT
Nhận biết sự liên hệ thứ tự và phép cộng ,phép nhân

Biết áp dụng tính chất cơ bản của BĐT để chúng minh BĐT

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1 (C6)
0,5
5%

1
1
10%
2
1,5
15%

2. Bất phương trình một ẩn

Nhận biết một số là nghiệm

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1 (C5)
0,5
5%

1
0,5
5%

3. BPT bậc nhất một ẩn và cách giải
Nhận biết được BPT bậc nhất một ẩn

Biết tìm nghiệm và biểu diễn tập nghiệm trên trục số.

Nhận biết được BPT tương đương.
Giải thành thạo BPT bậc nhất một ẩn

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1 (C2)
0,5
5%

2 (C3,6)
1,0
10%

1 (C4)
0,5
5%
3(7a,b,8a)
4,5
45%

7
6,5
65%

4. trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Giải được PT
=
cx + d

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
1,5
15%

1
1,5
15%

T.Số câu
T.Số điểm
Tỉ lệ %
2
1,0
10%

3
1,5
15%

1
0,5
5%
4
6,0
60%

1
1,0
10%
11
10,0
100%

B- ĐỀ KIỂM TRA:
– Họ và tên:…….…………………………………….
– Lớp 8A…
Thứ , ngày tháng 4 năm 2017.
KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG IV
Đại số 8
Điểm:

TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3 điểm)
Chọn đáp án đúng bằng cách khoanh tròn chữ cái ở trước mỗi câu trả lời:
Câu 1: Nếu a >b thì:
A. 3a >3b
B. a – 2 < b – 2
C. –2a >–2b
D. – 2 >b + 2

Câu 2: x = –3 là một nghiệm của bất phương trình:
A. 2x + 3 >-2
B. 3x + 9 < 0
C. –2x >x – 2
D. 2 – x 1 + 2x.

Câu 3: Câu 9:Hình vẽ sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào

A. x >-2 ;
B. x < -2 ;
C.
D.

Câu 4: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn :
A. 0.x + 3 >-2
B. < 0
C.
D. < 0

Câu 5: Cho khi đó x nhận giá trị:
A. x >0;
B. x < 0 ;
C. x = 0 ;
D. .

Câu 6: Với x >3 thức biểu thức được rút gọn là:
A. 5x + 2;
B. x + 8;
C. x + 2;
D. 5x + 8.

II- TỰ LUẬN: (7điểm)
Bài 1: (0,75đ) Rút gọn biểu thức sau : A = khi x ≤ 2;
Bài 2: (3đ) Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
a)
b)

Bài 3: (1,5đ) Giải bất phương trình:
Bài 4: (1,75 đ) Giải phương trình: |x + 5| = 2x – 1.

Bài làm:

C- ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
I- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3 điểm)

Hỏi và đáp