Đề kiểm tr chương I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề kiểm tr chương I, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ tên:………………………………..
Lớp: 8
Tiết 21: Kiểm tra 45 phút Đề 1
Câu 1: Điền dấu (x) vào ô thích hợp:
Câu
Nội dung
Đúng
Sai

1
(x – 1)2= 1 – 2x + x 2

2
(a – b).(a + b) = (b – a)2

3
– 16x + 32 = 16.(x- 2)

4
x2- 6x – 9 = (x – 3) 2

Câu 2: Chọn đáp án đúng bằng cách khanh tròn vào chữ cái trước kết quả.
a) x 2 – 2x + 1 tại x = 1 có giá trị là :
A) 0 B)2 C) 4 D) – 4
b) x 2 – 4x + 4 tại x = 3 có giá trị là:
A) 0 B)1 C) 2 D) – 1
Câu 3: Làm tính nhân:

Câu 4: Phân tích đa thức thành nhân tử:
xy – 2y + 3x – 6 =

x3 – 2×2 + x =

2×2 – 5x + 7 =

Câu 5 : Thực hiện phép chia:
(6×2 + 13x – 5 ) : (2x + 5)

Họ tên:………………………………..
Lớp: 8
Tiết 21: Kiểm tra 45 phút Đề 2
Câu 1: Điền dấu (x) vào ô thích hợp:
Câu
Nội dung
Đúng
Sai

1
x2- 6x – 9 = (x – 3) 2

2
– 6x + 12 = 6.(-x+ 2)

3
(a – b).(a + b) = (b – a)2

4
(x – 1)2= x 2– 2x + 1

Câu 2: Chọn đáp án đúng bằng cách khanh tròn vào chữ cái trước kết quả.
a) x 2 + 2x + 1 tại x = -1 có giá trị là :
A) 0 B)2 C) 4 D) – 4
b) x 2 + 4x + 4 tại x = -2 có giá trị là:
A) -1 B)0 C) 4 D) 16
Câu 3: Làm tính nhân:

Câu 4: Phân tích đa thức thành nhân tử:
xy – 3y + 2x – 6 =

x3 + 2×2 + x =

x2 +4x + 3 =

Câu 5 : Thực hiện phép chia:
(x4 -2×3 + 4×2 – 8x ) : (x2 + 4)

Câu 1(3điểm): Chọn kết quả đúng:

TT
Phân tích đa thức thành nhân tử
Đúng
Sai

1
x2 (x-y) – (x-y) = (x – y)(x -1)(x + 1)

2
(3 – x )(x + 3) = (x2 – 9)

3
x2 – y2 – 2y – 1 = (x + y + 1)(x – y -1 )

4
8x-16 – x2 = (x- 4)2

5
y2 – x2 – 6x – 9 = y(x+3) (x+3)

6
5×2(xy-2y) -15x(xy – 2y) = 5xy(x – 2)( x +3)

Câu 2 (2điểm): Tìm x:
a) x3 – 16x = 0 b) x4 – 2×3 + 10 x2 – 20x = 0

Câu 3: a)(2điểm) Tìm a để: 2×2 + x + a chia hết cho x+3
b)(1điểm) Chứng minh rằng với mọi số nguyên a thì : a5 – a chia hết cho 5

Câu 4(2điểm) : Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau: 5 – 4a2 + 4a

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.