De kiem Ma Tran toan 9 hoc ki I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về De kiem Ma Tran toan 9 hoc ki I, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1.Căn thức bậc hai Căn bậc ba

Tìm điều kiện xác định
Rút gọn biểu thức sử dụng phép biến đổi
Tìm giá trị nguyên

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,5
5%

1
0.5
5%
2
2
20%

1
1
10%
5
4
40%

2 Hàm số bậc nhất y = ax + b
Nắm được định nghĩa, tính chất
Tìm m để hàm số là hàm số bậc nhất.
Tìm m để đồ thị hàm số song song với đường thẳng
Tìm điểm cố định của hàm số

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5
5%

1
0.5
5%
1
0.5
5%

1
0.5
5%

1
0.5
5%
5
2.5
25%

3.Hệ thức lượng giác trong tam giác vuông. Đường tròn
So sánh các tỉ số lượng giác
Tính tỉ số lượng giác. Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau
Chứng minh đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5
5%

1
0.5
5%
1
1
10%

2
1.5
15%

5
3.5
35%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
2
1
10%

3
1.5
15%
2
1.5
15%
1
0.5
5%
5
4,0
40%

2
1.5
15%
15
10
100%

ề kiểm tra HỌC KỲ I
I PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3 điểm)
Câu 1: có nghĩa khi:
A. x – 5; B. x > -5 ; C. x 5 ; D. x

Hỏi và đáp