ĐỀ Kiểm Định Chất Lượng Mũi Nhọn lớp 7 NEW – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về ĐỀ Kiểm Định Chất Lượng Mũi Nhọn lớp 7 NEW, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

®Ò kiÓm ®Þnh chÊt l­îng mòi nhän
M¤N to¸n 7 N¨m häc:2010-2011
Thêi gian lµm bµi 120 phót

C©u 1. (4 ®iÓm)
a) Thùc hiÖn phÐp tÝnh
A =
b) Chøng minh víi mäi nth× :
chia hÕt cho 10.
C©u 2. (4 ®iÓm)
T×m x biÕt:
a)
b)
C©u 3. (3 ®iÓm)
a) Cho hµm sè f(x) = víi a,b,c Z
BiÕt f(0) chia hÕt cho 3 ; f(1) chia hÕt cho 3; f(-1)chia hÕt cho 3.
Chøng minh r»ng a;b;c chia hÕt cho 3.
b) cho ®a thøc A(x) =
TÝnh A(x) t¹i x =
C©u 4 .(3 ®iÓm)
§Ó lµm xong mét c«ng viÖc th× 21 c«ng nh©n cÇn lµm trong 15 ngµy . Do c¶i tiÕn c«ng cô lao ®éng nªn n¨ng suÊt lao ®éng cña mçi ng­êi t¨ng thªm 25%. Hái 18 c«ng nh©n ph¶i lµm bao l©u míi xong c«ng viÖc ®ã.
C©u 5. (6 ®iÓm)
Cho tam gi¸c ABC c©n t¹i A. trªn c¹nh BC lÊy M,N sao cho BM= MN=NC.Gäi H lµ trung ®iÓm cña BC
a) Chøng minh AM=AN vµ AH vu«ng gãc víi BC
b) TÝnh ®é dµi ®o¹n th¼ng AM khi AB = 5cm,BC =6cm
c) Chøng minh > =

font : .VnTime
Người viết : Đinh Công Nhật

Đề kiểm định chất lượng mũi nhọn
Môn toán 7.năm học 2010-2011
Thời gian làm bài 120 phút

Câu 1:( 4 điểm)
a, Thực hiện phép tính:
A =
b, Chứng minh với mọi n thì
3n+2 – 2n+2 +3n – 2n chia hết cho 10
Câu 2 🙁 4điểm)
Tìm x biết
a)
b)
Câu 3:( 3 điểm)
a,Cho hàm số f(x)= ax2 +bx+c với a,b,c Z
Biết f(0) chia hết cho 3: f(1) chia hết cho 3: f(-1) chia hết cho 3
Chứng minh rằng a,b,c chia hết cho 3
b, Cho đa thức A(x) = x + x2 + x3 +…..+ x100
Tính A(x) tại x=
Câu 4:( 3 điểm)
Để làm xong một công việc thì 21 công nhân cần làm 15 ngày . Do cải thiện công lao động nên năng suất lao động của mỗi người tăng thêm 25%.Hỏi 18 công nhân phải làm bao lâu mới xong công việc đã giao?
Câu 5:(6 điểm)
Cho tam giác ABC cân tại A. trên cạnh BC lấy M,N sao cho BM=MN=NC.Gọi H là trung điểm của BC.
a, Chứng minh AM=AN và ah vuông góc với BC
b, Tính số đo đoạn thẳng AM khi AB = 5cm,BC =6cm
c, Chứng minh > =

font: Time New Roman
Người viết: Đinh Công Nhật

Hỏi và đáp