Đề kiểm tra chương III(Đại số 7 hay) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về Đề kiểm tra chương III(Đại số 7 hay), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Thứ …… ngày …. tháng 02 năm 2011

BÀI KIỂM TRA
Môn: Toán (Đại số) Thời gian: 45 phút
Điểm
Lời phê của Giáo Viên

ĐỀ 1:
Câu 1: (3điểm)
Thế nào là tần số của mỗi giá trị?
Kết quả thống kê số từ dùng sai trong các bài văn của HS lớp 7 được cho trong bảng sau:
Số từ sai của một bài.
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Số bài có từ sai
6
12
0
6
5
4
2
0
5

Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:
Tổng các tần số của dấu hiệu thống kê là:
A) 36 B) 40 C)38
Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu thống kê là:
A) 8 B) 40 C) 9
Câu 2: (7 điểm) Các viên theo dõi thời gian làm tập (tính theo phút) của 30 sinh và ghi lại như sau:

10
5
9
5
7
8
8
8
9
8
10
9
9
9
9
7
8
9
8
10
10
9
7
5
14
14
5
8
8
14

Dấu hiệu ở đây là gì?
Lập bảng “tần số” và nhận xét?
Tính số trung bình công và tìm mốt của dấu hiệu?
Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.
làm

Thứ ….. ngày …… tháng 02 năm 2011

BÀI KIỂM TRA
Môn: Toán (Đại số) Thời gian: 45 phút
Điểm
Lời phê của Giáo Viên

ĐỀ2:
Câu 1: (3điểm)
Nêu các bước tính số trung bình công của dấu hiệu?
Điểm thi giải toán nhanh của 20 HS lớp 7B được cho bởi bảng sau:
Điểm
6
7
4
8
9
7
10
4
9
8
6
9
5
8
9
7
10
9
8
7

Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:
Tần số HS có điểm 7 là:
A) 3 B) 4 C)5
Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu thống kê là:
A) 8 B)7 C) 20
Câu 2: (7 điểm) Số cân nặng của 20 bạn sinh(tính tròn đến kg) trong một lớp được ghi lại như sau:
32
32
36
30
30
32
32
31
36
45
28
28
30
31
31
31
28
32
32
31

Dấu hiệu ở đây là gì?
Lập bảng “tần số” và nhận xét?
Tính số trung bình công và tìm mốt của dấu hiệu?
Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.
làm

Hỏi và đáp