đề khảo sátHS Giỏi – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về đề khảo sátHS Giỏi, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên :…………………………………
Học lớp :…………………………………..

ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI
Môn toán 7 ( Thời gian 90 phút )

1/ Tính giá trị biểu thức sau bằng cách hợp lý nhất :
a)++- b) .+ . 2/ Tìm số tự nhiên x, biết :
a)+ 5 =8 b)= 7 Với x > 5
3/ Trong hình vẽ sau có a // b // c và góc B1 bằng 1100 . Tính góc A1, góc A2 , góc C2 .

a 1
2 A

b 1
2 B

c 1 2

C

4/ Gọi O là trung điểm của đoạn thẳng AB . Vẽ đường thẳng xy vuông góc với AB tại O và tia O t cắt tia O x tại C sao cho góc BA x bằng 420.
Hãy nêu tên các cặp góc đối đỉnh.
Tính số đo góc ACO rồi suy ra số đo xC t .
5/ Cho A= + và B= +
Không tính tổng hãy so sánh A và B .
6/ Không tính giá trị lũy thừa của các số, hãy tìm số tự nhiên n biết :
5n =()2
2n = 43 : (- 2)2
6/tìm só có 3 chữ số ,biết số đó ch, hết cho18 và các tỉ số của nó tỉ lệ với 1,2 ,3
7/ cho A = không tính tổng ,hãy so sánh A ,B
8/Tìm 2 số hữu tỷ x,y sao cho các ph số đại diện của chúng có mẫu là 13 , các tử là 2số lẻ liên tiếp và thỏa mãn đ, kiện x<
BÀI LÀM
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN
1/
a) Viết được : = ++- ( Cho 0,5 đ)
Viết được : = += 2 ( Cho 0,5đ )
b) Viết được : = .( +) ( Cho 0,5đ )
Viết được: = .2 = ( Cho 0,5đ )
2/
a) Viết được : =8-5=3 ( Cho o,5đ)
x =3 và x =-3 (Cho 0,5đ)
b) Viết được : Với x >5x-5>0 = x-5 (Cho 0,5đ)
Tính được : x = 12 ( Cho 0,5 đ)
3/ *) Viết được : Góc A1 = Góc B1 = 1100 ( đồng vị ) ( Cho 0,25đ)
**) Viết được : góc B1 + góc A2 = 1800 (Cho0,25đ)
Suy ra : góc A2 =700 (Cho0.25đ)
***) Viết được : góc C2 = góc A2 =700 (Cho0,25đ)
4/
x t

C

A O B

y

Vẽ hình đúng cho 0,5đ
Nêu đúng 2 cặp góc đói đỉnh cho 0,5đ
Suy ra được góc AOC = 900 cho 0,25đ
Viết được : Tổng 3góc của tam giác AOC bằng 1800 cho0,25đ
Thế vào và tính được góc ACO =480 cho 0,25đ
Suy ra được góc xCt = 480 cho 0,25đ
5/ Suy ra được cho0,5đ
cho 0,25đ
Suy ra được A < B cho 0,25đ
6/ a) Viết được 5n = ()2 = 52 cho 0,5đ
Suy ra được n = 2 cho 0,5đ
b) Viết được 2n = 26 : 22 cho 0,5đ
Suy ra được n = 4 cho 0,5đ
—————————————————————————————————————————————–

Hỏi và đáp