Đề khảo sát lần 1- Toán 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề khảo sát lần 1- Toán 6, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

đề kiểm tra lần 1
Môn :Toán 6
Phần trắc nghiệm khách quan:
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng đầu phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi câu sau :
Câu 1: Cho tập hợp M = 0
A. M không phải là tập hợp ; C. M là tập hợp có một phần tử là số 0;
B. M là tập hợp rỗng; D. M là tập hợp không có phần tử nào.
Câu 2: Số phần tử của tập hợp Q = 1975; 1976; 1977; … ; 2009 là :
A. 34 phần tử; B. 35 phần tử ; C. 36 phần tử; D. 37 phần tử.
Câu 3: Số phần tử của hợp P = 1975 ; 1977; 1979; …. 2009 là :
A. 17 phần tử; B. 19 phần tử ; C. 18 phần tử; D. 20 phần tử.
Câu 4: Khẳng định nào đúng nhất ?
Số chia hết cho 5 có chữ số tận cùng là 5;
Số chia hết cho 2 có chữ số tận cùng là 8;
Số có chữ số tận cùng là 8 thì chia hết cho 2;
Cả ba câu trên đều đúng.
Câu5 : Số 2340
A. Chỉ chia hết cho 2; C. Chỉ chia hết cho 2 và 5;
B. Chỉ chia hết cho 2; 3 và 5; D. Chỉ chia hết cho 2;3;5 và 9.
Câu 6: Dòng nào dưới đây cho ta ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần:
A. a , a +1 , a + 2 với a ( N ; C. c , c + 1 ,c + 3 với c ( N;
B. b -1 , b +1 , b+2 với b ( N; D. d +1 , d , d – 1 với d ( N.
Câu 7: Cách tính đúng là :
2 . 42 = 82 = 64 C. 2 . 42 = 2 . 8 = 16
2 . 42 = 82 = 16 D. 2 . 42 = 2 . 16 = 32.
Câu 8 : Cách tính đúng là :
3. 52 – 16 : 22 = 3. 10 – 16 : 4 = 30 – 4 = 26
3. 52 – 16 : 22 = 3. 25 – 16 : 4 = 75 – 4 = 71
3. 52 – 16 : 22 = 152 – 82 = 225 – 64 = 161
3. 52 – 16 : 22 = ( 3 . 5 – 16 : 2)2 = ( 15 – 4 )2 = 112 = 121.
Câu 9: Kết quả của phép tính 26 : 2 là :
A. 27 B. 25 C. 26 D. 16.
Câu 10: Cho tập hợp K = 3; 7 . Cách viết nào sau đây là đúng ?
A. 3 ( K B. 3 ( K C. 7 ( K D. K ( 7 .
Câu 11: Số nào sau đây chia hết cho cả 2 và 3 ?
A. 32 B.42 C. 52 D. 62.
Câu 12: Kết quả của phép tính 55 . 53 là :
A. 58 B. 515 C. 2515 D. 108.
Câu 13 : Tổng 21 + 45 chia hết cho số nào dưới đây :
A. 9 B. 7 C. 5 D. 3.
Câu 14: Kết quả của phép tính 55. 253 là :
A. 510 B. 511 C. 12515 D. 530
Câu 15 : Cách tính đúng là :
A. 22 . 23 = 25 C. 22 . 23 = 46 B. 22 . 23 = 26 D. 22 . 23 = 45.
Câu 16: Kết quả của phép tính 34

Hỏi và đáp