Đề khảo sát đầu năm toán 8 – Chuẩn KT KN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề khảo sát đầu năm toán 8 – Chuẩn KT KN, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng gd-đt tiên Lãng
Trường T.H.C.S tự cường
—@—
khảo sát chất lượng đầu năm
Năm học 2008-2009
Môn toán 8
(Thời gian làm bài 90 phút)

MĐNB
KTKT
Nhận biết
Thông hiểu
Vận Dụng
Vận dụng cao
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

Phép nhân đơn thức và phép nhân đa thưc
1

0.25

2

1.0
1

0.5

1

0.5

2.25

Hằng đẳng thức
1

0.25

1

0.25
1

0.5
1

0.25
1

1

1

1

3.25

Tứ giác,hình thang, thang cân
1

0.25

1

0.25
2

1.0

3

2.0

3.5

Đường TB của tam giác, hình thang

2

1.0

1.0

Tổng
3

0.75

2

0.5
5

2.5
2

0.75
5

4.0
1

0.5
1

1

10

Phần 1- trắc nghiệm (2 điểm)
Các câu có lựa chọn A , B , C, D chỉ khoanh tròn vào một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng .
Câu 1: Cho : kết luận câu nào sau đây là đúng .
A. B.
C. D.
Câu 2 : Chọn giá trị thích hợp điền vào chỗ ( … )

A. ; B. 3y ; C. ; D. – 3y
Câu 3 : Giá trị của biểu thức
tại x = 5 là.
A. 1125 ; B. 900 ; C. – 900 ; D. 825
Câu 4: Giá trị của x thoả mãn :2x.(5-3x)+2x(3x-5) -3(x-7)=3 là :
A/ 6 B/-6 C/ 4 D/ -4
Câu 5 : Kết quả của phép tính ( là :
A. B. C. D.
Câu 6. Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào không phải là tứ giác :

A. B.

C. D.

Câu 7: Tìm x trong hình vẽ sau
A. 1000
B. 1200
C. 900
D. 1300

Câu 8: Trong các tứ giác sau, tứ giác nào là hình thang cân ?

A. B.

C. D.

Phần II : Tự luận ( 8 điểm )
Bài 1: Tìm x biết
5x ( 12x + 7 ) – 3x ( 20x – 5 ) = – 100
6×2 – ( 2x + 5 ) ( 3x – 2 ) = 0
Bài 2: Rút gọn biểu thức:

Bài 3: Cho hình thang ABCD ( AB // CD ) , E là trung điểm của AD , F là trung điểm của BC. Phân gi

Hỏi và đáp