de khao sat CLGK I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về de khao sat CLGK I, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS
Trúc Lâm
Bài thi khảo sát chất lượng giữa kì I
Năm học 2009-2010

Môn toán : Lớp 6 (Thời gian làm bài 90 phút)
Họ và tên…………………………………………………………………………..Lớp 6…………………………..
Số báo danh
Giám thị 1

Giám thị 2
Số phách

Điểm bằng số
Điểm bằng chữ

Giám khảo
Số phách

I. Phần trắc nghiệm (4.0 điểm ).
Câu1. (1.0 điểm). Cho tập hợp
1. Hãy điền ký hiệu (,(, ( thích hợp vào ô trống dưới đây
a) 2 A c) 7 A
b) A d) A
2) Hãy điền tiếp các câu sau để được khẳng định đúng
a) các số nguyên tố thuộc tập hợp A là …………………………………………………………………………
b) các số là hợp số thuộc tập hợp A là ………………………………………………………………………….
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng từ câu 2 đến câu 4.
Câu2. (0.25 điểm).
Tất cả các ước tự nhiên của a = 7.11 là
A.7,11 B.1,7,11 C.0,1,7,11 D.1,7,11,77
Câu3. (0.25 điểm). Số 72153 có số trăm là .
A. 1 B. 721 C. 21 D. 1 đáp án khác
Câu 4.(1.0điểm).Trong các tổng (hiệu) sau, tổng (hiệu ) nào có giá trị là số nguyên tố.
A. 110 + 92 B. 5.2 + 22.7 C.1347 – 11.17 D. 23 +33 E.103 – 4
Câu 5. (0.5 điểm). Điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào mỗi câu sau:
a2 và 5 c) 2.3.4.6.15 – 720 2 ; 3; 5 và 9
b) và 5
Câu6. (1.0 điểm). Nối mỗi ý ở cột A với mỗi dòng ở cột B để có câu trả lời đúng.

Cột A
Cột B
Yêu cầu ghép nối

a) Số 1546 chia cho 9 dư là
b) Số 5127 chia cho 3 dư là
c) Số 1259 chia cho 3 dư là
d) Số 513564 chia co 5 dư là
1. 1
2. 4
3. 7
4. 0
5. 3
a ………….
b ………….
c ………….
d …………..

II. Phần tự luận (6.0 điểm).
Câu 1. (2.0 điểm). Vẽ hình theo cách diễn đạt sau.
– Vẽ 3 điểm M, N, P không thẳng hàng
– Vẽ đường thẳng MN, tia MP , đoạn thẳng NP.
– Vẽ điểm Q sao cho 3 điểm N, M, Q thẳng hàng.
Câu2 . (2.0 điểm). Tìm x(N biết
a) 3x – 21 = 24
b) x ( B(12) và 12 (x ( 60 c) 16x

Câu 3. (2.0 điểm). tính :
a) b)
Bài làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Trường THCS
Trúc Lâm
Bài thi khảo sát chất lượng giữa kì I
Năm học 2009-2010

Môn toán : Lớp 6 (Thời gian làm bài

Hỏi và đáp