Đề khảo sát chất lượng đầu năm 09-10 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề khảo sát chất lượng đầu năm 09-10, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS hoà chính
Họ và Tên: ……………….
Lớp
Đề khảo sát chất lượng đầu năm
Môn: Toán 7
(Thời gian làm bài 90 phút)

Điểm
Lời phê thầy cô giáo

I. Trắc nghịêm
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đúng trước câu trả lời đúng trong các câu sau:
Câu1:
A: B. Q C. N D. < Z
Câu2. Kết quả của phép nhân là:
A. B. C. D.
Câu3. Kết quả của phép chia là:
A. B. C. D.
Câu4. = thì x bằng;
A. B. C. D.
Câu5.
A. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
B. Hai góc đối đỉnh thì bù nhau.
C. Hai góc đối đỉnh thì không bằng nhau.
D. Hai góc đối đỉnh thì có tổng là 100 0
Câu6. Cho điểm O và đường thẳng a.
A.Có 1 và 1 đường thẳng qua O và vuông góc với a.
B. Có 2 đường thẳng qua O và vuông góc với a.
C. Có 3 đường thẳng qua O và vuông góc với a.
D. Có 4 đường thẳng qua O và vuông góc với a.
Câu7. Nếu góc A có số đo 35o , góc B có số đo 55o, ta nói:
A. Góc A và góc B bù nhau.
B. Góc A và góc B là hai góc kề bù.
C. Góc A và góc B là hai góc phụ nhau.
D. Góc A và góc B là hai góc kề bù.
Câu8. Cho góc A và B là hai góc bù nhau. Nừu góc A có số đo bằng 45o thì góc B có số đo là:
A. 45o B. 135o C. 55o D. 90o
II. Tự luận. (8 điểm)
Câu1.Tính (2 điểm)
a) + = b) – =
c) = d=
Câu2. (2 điểm). Tìm x biết;
a) + x = b) x = =
Câu3. Khối lớp 7 của trường THCS có 225 học sinh, trong đó số họ sinh giỏi chiếm số học sinh cả khối. Số học sinh khá chiếm số học sinh cả lớp. Hãy tính số học sinh Giỏi và số học sinh Khá khối 7.
Câu4(2 điểm). Cho hai đường thẳng xx` và yy` cắt nhau tại O và tạo thành một góc 45o. Hãy tính các góc còn lại.
Bài làm
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Trường THCS hoà chính
Họ và Tên: ……………….
Lớp
Đề khảo sát chất lượng đầu năm
Môn: Toán 6
(Thời gian làm bài 90 phút)

Điểm
Lời phê thầy cô giáo

I. Trắc nghịêm
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đúng trước câu trả lời đúng trong các câu sau:
Câu1. Cho B = xN* x < 4 thì:
A. B = 0; 1; 2; 3 B. B = 1; 2; 3
C. B = 0; 1; 2; 3; 4 D. B = 0; 1; 2; 3
Câu 2. Cho A =
A. A không phải là tập hợp.
B.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.