ĐỀ HSG GIOI KHỐI 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về ĐỀ HSG GIOI KHỐI 6, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI
MÔN :TOÁN LỚP 6
Đề số 8 Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
*****************
1: Tính nhanh:
a) 35.34 +35.38 + 65.75 + 65.45 b, 39.8 + 60.2 + 21.8 c,36.28 + 36.82 + 64.69 + 64.4
d) 123. 1001

2:Tính giá trị của biểu thức một cách hợp lí:

a) A = 100 + 98 + 96 + ….+ 2 – 97 – 95 – …- 1 ; b)
Câu 3: Tìm x

a, 2x . 4 = 128 b, x15 = x 1 b, (2x + 1)3 = 125 c, (x – 5)4 = (x – 5)6
d, x10 = x e/ (2x -15)5 = (2x -15)3 e,

Câu 4: Cho biêu thức A = 1 + 3 + 32 + … + 3118 + 3119
Thu gọn A
Tìm x biết rằng: 2A + 1 = 27x
Biểu thức A có chia hết cho 5 không, Cho 13 không.

Câu 5:a) Tìm 2 số tự nhiên a và b biết tổng của chúng bằng 84, ƯCLN của chúng bằng 8
b) Tìm 2 số tự nhiên a và b biết BNNN(a; b) = 240, ƯCLN của chúng bằng 16 và a, b > 0
c) Tìm 2 số tự nhiên liên tiếp biết tích của chúng bằng 600

Câu 6: Ba khối HS 6; 7; 8 theo thứ tự có 300 HS, 276 HS, 252 HS xếp hàng dọc để diễu hành sao cho số hàng dọc của mỗi khối như nhau. Hỏi Có thể xếp nhiều nhất thành mấy hàng dọc để mỗi khối không có ai lẻ hàng ? khi đó ở mỗi khối có bao nhiêu hàng ngang.

Câu 7. a) Cho đoạn thẳng AB = 10 cm, I là trung điểm của AB. lấy điểm C thuộc tia đối của tia BA sao cho CB = AB. Hỏi B có là trung điểm của BC không? Vì Sao /.
b) Gọi O là một điểm nằm ngoài đoạn thẳng MN. Biết ; ; . Hỏi OB có phải là tia phân giác của không? Vì sao?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.