de hk12015 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về de hk12015, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂN CHÂU

KỲ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014-2015
Môn: Toán – Lớp 6
Thời gian: 90 phút
(Không kể thời gian phát đề)
_________________________________________

ĐỀ CHÍNH THỨC:

I/ LÍ THUYẾT: (2 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Viết công thức chia hai lũy thừa cùng cơ số a ?
Áp dụng : Viết kết quả phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:
Câu 2: (1 điểm) Thế nào là tia gốc O? Vẽ hình minh họa tia Ox?

II/ BÀI TẬP: (8 điểm)
Bài 1: (1 điểm) Thực hiện phép tính

Bài 2: (1 điểm) Điền số vào dấu * để chia hết cho:
a) Chia hết cho 2
b) Chia hết cho 3
c) Chia hết cho 5
d) Chia hết cho 9
Bài 3: (1 điểm) Tìm số nguyên x, biết:
Bài 4: (2 điểm) Số học sinh khối 6 của một trường khoảng từ 250 đến 300 em. Số học sinh đó mỗi khi xếp hàng 12, hàng 21, hàng 28 đều vừa đủ. Tính số học sinh khối 6?
Bài 5: (2 điểm) Trên tia Ox, vẽ hai điểm M và N sao cho OM = 6cm; ON = 3cm.
a) Điểm N có nằm giữa hai điểm O và M không? Vì sao?
b) Tính độ dài đoạn MN?
c) Điểm N có là trung điểm của đoạn OM không? Vì sao?
Bài 6: (1 điểm) Chứng minh chia hết cho 7

——————HẾT——————

UBND HUYỆN TÂN CHÂU
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 – 2015
Môn: Toán – Lớp: 6

Câu/ Bài
Nội dung
Thang
điểm

I/ LÍ THUYẾT: (2 điểm)

Câu 1
– Công thức
– Áp dụng:

(Nếu thiếu điều kiện: trừ 0.25 điểm)
0.5

0.25
0.25

Câu 2
– Hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia bởi điểm O gọi là tia gốc O.
– Hình vẽ:
0.5

0.5

II/ BÀI TẬP: (8 điểm)

Bài 1

0.5

0.5

Bài 2

0.25
0.25

0.25
0.25

Bài 3

0.25

0.25

0.25

0.25

Bài 4
Gọi x là số học sinh khối 6
Do và nên
Tìm

Vậy,
Do 250 < x < 300 nên x = 252
Đáp số: Số học sinh khối 6 là 252 học sinh
0.25
0.25

0.5

0.5
0.25
0.25

Bài 5

(Vẽ đúng độ dài cho điểm tối đa)

0.5

a) Vì (do 3cm < 6cm) nên N nằm giữa hai điểm O và M.
(Nếu thiếu (do 3cm < 6cm) trừ 0.25 điểm)
0.5

b) Do N nằm giữa hai giữa hai điểm O và M nên ta có:

0.25

0.25

c) Điểm N là trung điểm của OM
vì N nằm giữa hai điểm O, M và
0.25
0.25

Bài 6

0.25

0.5

0.25

(Nếu học sinh làm cách khác mà đúng vẫn chấm điểm tối đa theo thang điểm)

Hỏi và đáp