de hk1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về de hk1, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Nga Thanh
Lớp:………………
Họ và tên:……………………..
Bài kiểm tra học kỳ I
Môn : Toán 6
Thời gian làm bài: 90 phút

Ma trận thiết kế đề kiểm tra

Chủ đề
Nhận thức
Tổng

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

Tập hợp
1
0,5
1
0,5

2
1

Các phép tính về số tự nhiên

2
1

2
1

Dấu hiệu chia hết
4
1

4
1

Số nguyên tố, hợp số

1
0,5
1
0,5

Ước và bội

1
1,5
1
1,5

Thứ tự trong tập hợp số nguyên
2
1

2
1

Cộng , trừ số nguyên

2
1
2
1

Đoạn thẳng

3
3

3
3

Tổng
7
2,5
6
4,5
4
3
17
10

Trường thcs nga thanh bài kiểm tra môn Toán 6 kì i
Lớp: 6………………………… Thời gian làm bài: 90 phút
Họ tên:………………………. Ngày kiểm tra:……….
Điểm

Lời phê của thầy cô giáo

Đề bài:

Bài 1: Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn 13, sau đó điền ký hiệu thích hợp vào ô vuông:
15 A 11 A
Bài 2: Thực hiện phép tính
a) 15 . 41 + 59.15 b) 2. 32 – 16 : 22
Bài 3: Trong các số: 450, 327; 155; 963, hãy chỉ ra các số:
Chia hết cho 2
Chia hết cho 5
Chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9
Chia hết cho cả 2, 5, 3, 9
Bài 4:
a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 7; -18; 5; -3; 0; -1
b) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần: – 83; 10; 0; 6; -2; 2009
Bài 5: Tìm x, biết
a) x- 45 = (- 12) + 7 b) 9 – x = 13 – (- 7)
Bài 6: Có 72 cái kẹo và 56 cái bánh được chia đều ra các đĩa, mỗi đĩa gồm cả kẹo và bánh. Có thể chia được nhiều nhất thành bao nhiêu đĩa, mỗi đĩa có bao nhiêu cái kẹo, bao nhiêu cái bánh?
Bài 7: Vẽ đoạn thẳng AB = 8 cm. Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM = 4 cm.
a) Điểm M có nằm giữa hai điểm A và B không ? Vì sao?
b) So sánh AM và MB
c) M có là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?
Bài 8: Chứng tỏ rằng tổng abcabc + 7 là hợp số

Hướng Dẫn chấm bài kiểm tra môn Toán 6 kì i

Bài
Nội dung
Biểu điểm

Bài 1 (1 điểm)
A=
15 A 11 A

0,5 điểm
0, 5 điểm

Bài 2(1 điểm)
a) 15 . 41 + 59.15
= 15( 41 + 59)
= 15 .100 = 1500
b) 2. 32 – 16 : 22
= 2.9 – 16 : 4
= 18 – 4 = 14

0,25 điểm 0,25 điểm

0,25 điểm
0,25 điểm

Bài 3 (1điểm)
a)Số chia hết cho 2 là: 450
b) Các số chia hết cho 5 là: 450, 155
c) Số chia hết cho 3 nhưng khô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.