de dap an toan 8 hk2 vu thu 2012 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về de dap an toan 8 hk2 vu thu 2012, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phßng Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
HuyÖn vò Th­
§Ò kiÓm tra chÊt l­îng cuèi n¨m häc 2012 – 2013
M«n : to¸n 8
(Thêi gian lµm bµi: 120 phót – kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)

I- Tr¾c nghiÖm (2®iÓm) Chän ®¸p ¸n ®óng trong c¸c c©u sau:
1. Ph­¬ng tr×nh (x-2)(x2+2) = 0 cã tËp nghiÖm lµ:
A. 2 B. -2 C. 2; -2 D.
2. NÕu a 3b B. -2a > -2b C. ab < b2 D. a2< b2
3. D­ trong phÐp chia ®a thøc 3×2- 3x + 5 cho x2 + x lµ :
A. 5 B. – 6x+5 C. 6x-5 D. – 4x+5
4. Ph­¬ng tr×nh mx + 4 = m2 + 2x (Èn x):
A. V« nghiÖm nÕu m = 2 B. Cã nghiÖm duy nhÊt nÕu m = 2
C. V« sè nghiÖm nÕu m = 2 D. Cã v« sè nghiÖm nÕu m ≠ 2
5. Víi 3 ( x ( 4 th× biÓu thøc A = |x-3|+|x- 4| cã kÕt qu¶ rót gän lµ:
A. 7 B. -7 C. 1 D. -1
6. Mét h×nh thoi cã hai ®­êng chÐo lµ 6 cm vµ 8 cm th× diÖn tÝch h×nh thoi lµ:
A. 48 cm2 B. 2,4 dm2 C. 24 cm2 D. Mét kÕt qu¶ kh¸c
7. H×nh hép ch÷ nhËt cã ba kÝch th­íc lµ 3m, 4m vµ 5m th× cã thÓ tÝch lµ:
A. 600 dm3 B. 600 m3 C. 6000 m3 D. 60 m3
8. Chän ph­¬ng ¸n sai :
A. Gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc A =| x-2013 |+| x-2014 | lµ 1.
B. H×nh thoi cã hai ®­êng chÐo b»ng nhau.
C. H×nh b×nh hµnh cã mét gãc vu«ng lµ h×nh ch÷ nhËt.
D. H×nh thang c©n cã trôc ®èi xøng.
II- Tù lô©n (8 ®iÓm)
Bµi 1 (3 ®iÓm): Cho biểu thức: , với .
a, Rút gọn A. b, Tìm A khi .
c, Tìm giá trị của x để A0 với mọi x)
kết hợp với điều kiện thì với x

Hỏi và đáp