DE DAP AN THI HOC KY I TOAN 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về DE DAP AN THI HOC KY I TOAN 6, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Ngô Thời Nhiệm

ĐỀ THI HỌC KỲ I TOÁN 6 (Năm học 2009 – 2010)
Thời gian: 90 phút
A/ TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
1. Số tự nhiên chia hết cho 2 và 5 có chữ số tận cùng là:
A. 5 B. 2 và 5 C. 0 D. 2
2. Số phần tử của tập hợp: B = x < 4 là:
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
3. Trong các số 7; 8; 9; 10 số nguyên tố là:
A. 9 B. 7 C. 8 D. 10
4. Tập hợp các ước của 8 là:
A. B. C. D.
5. Ước chung lớn nhất của 25 và 50 là:
A. 100 B. 25 C. 5 D. 50
6. Kết quả của phép tính 4 7 : là:
A. B. C. D.
7. Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:
A) AI + IB = AB B) IA = IB = C) IA = IB D) Tất cả đều đúng
8. Đọc hình sau:

A. Tia MN B. Đoạn thẳng MN C. Tia NM D. Đường thẳng MN

B/ TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài 1. (2đ) Thực hiện tính (tính nhanh nếu có):
a/ (-12) + (-9)
b/ 32.24 + 32.76
c/ 160 :
Bài 2. (1đ) Tìm số nguyên x, biết:
a/ x – 12 = – 28
b/ 20 + 8.(x + 3) = 52.4
Bài 3. (0,5đ) Tìm ƯCLN(60;72)
Bài 4. (1,5đ) Các học sinh khối 6 của một trường được cử đi mít tinh. Nếu xếp thành 6 hàng, 9 hàng và 12 hàng đều vừa đủ. Tính số học sinh khối 6 đã được cử đi. Biết số học sinh trong khoảng từ 100 đến 125 học sinh.
Bài 5. (2,5đ) Trên tia Ox vẽ hai đoạn thẳng OM và ON sao cho OM = 3 cm ,ON = 6 cm.
a/ Điểm M có nằm giữa hai điểm O và N không? Tại sao?
b/ Tính độ dài đoạn thẳng MN.
c/ Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng ON không? Tại sao?
d/ Lấy E là trung điểm của đoạn thẳng MN. Tính độ dài đoạn thẳng OE.
Bài 6. (0,5đ) Tính tổng các số nguyên x, biết: -103 x < 100

—Hết—

Trường THCS Ngô Thời Nhiệm

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM (Năm học 2009-2010)
BÀI THI HỌC KÌ I TOÁN 6
Thời gian: 90’

A/ TRẮC NGHIỆM (2điểm)

1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
C
A
B
A
B
D
B
D

B/ TỰ LUẬN (8 điểm)
Câu 1: (2 điểm)
a) -21 (0,75đ)
b) 900 ( Nếu trình bày tính nhanh được 0,75đ còn tính bình thường được 0,5đ)
c) 4 (0,5đ)
Câu 2: (1 điểm)
x = -16 (0,5đ)
x = 7 (0,5đ)
Câu 3: (0,5 điểm)
Phân tích 60 = 22. 3. 5; 72 = 23. 32 (0,25đ)
ƯCLN(60, 72) = 22. 3 = 12 (0,25đ)
Câu 4: (1,5 điểm)
Gọi a là số học sinh (aN*) (0,25đ)
a6 ; a9 ; a 12 nên a BC(6,9,12) (0,25đ)
BCNN(6,9,12) = 36 (0,5đ)
a (0,25đ)
Kết hợp điều kiện ta được a = 108 (0,25đ)
Câu 5: (2,5 điểm)
Vẽ hình chính xác (0,5đ)
Khẳng định M nằm giữa O và N (0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.