de ,dap an, ma trandai7 chuong 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về de ,dap an, ma trandai7 chuong 1, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần : 11
Tiết : 22

KIỂM TRA 1 TIẾT
Ngày soạn : 27/10/2012
Ngày dạy : 03/11/2012

MA TRẬN KIỂM TRA CHƯƠNG I – ĐẠI SỐ 7
1) Tính trọng số nội dung kiểm tra theo khung phân phối chương trình
Nội dung
Tổng số tiết

a
Lí thuyết

b
Số tiết thực
Trọng số

LT
cấp độ 1, 2
c
VD
cấp độ 3, 4
d
LT

e
VD

f

Chủ đề 1: Tập hợp số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ.
5
3
3.70% = 2,1
5 -2,1= 2,9
10
15

Chủ đề 2: GTTĐ , cộng, trừ, nhân, chia số thập phân.
2
1
1.70% = 0,7
2 -0,7 = 1,3
4
6

Chủ đề 3: Lũy thừa của một số hữu tỉ.
3
2
2.70% = 1,4
3 -1,4= 1,6
7
8

Chủ đề 4: Tỉ lệ thức, t/c dãy tỉ số bằng nhau.
4
2
2.70% = 1,4
4 -1,4= 2,6
7
13

Chủ đề 5: Số thập phân, số thực, làm tròn số, căn bậc hai.
6
4
4.70% = 2,8
6 -2,8= 3,2
14
16

Tổng

T =20

12

4,9

8,1

42

58

100
2) Tính số câu hỏi và điểm số cho các cấp độ
Cấp độ
Nội dung (chủ đề)
Trọng số
Số câu cần kiểm tra
Điểm số

TNKQ
TL

Cấp độ 1, 2
Chủ đề 1: Tập hợp số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ.
10
1
1
1

Chủ đề 2: GTTĐ , cộng, trừ, nhân, chia số thập phân.
4
1

0,5

Chủ đề 3: Lũy thừa của một số hữu tỉ.
7
2

0.75

Chủ đề 4 Tỉ lệ thức, t/c dãy tỉ số bằng nhau.
7

1
0.75

Chủ đề 5: Số thập phân, số thực, làm tròn số, căn bậc hai.
14
2
1
1,5

Cấp độ 3, 4
Chủ đề 1: Tập hợp số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ.
15
2
1
1,5

Chủ đề 2: GTTĐ , cộng, trừ, nhân, chia số thập phân.
6

1
0,75

Chủ đề 3: Lũy thừa của một số hữu tỉ.
8
1
1
0,75

Chủ đề 4 Tỉ lệ thức, t/c dãy tỉ số bằng nhau.
13
1
1
1

Chủ đề 5: Số thập phân, số thực, làm tròn số, căn bậc hai.
16
2
1
1,5

Tổng
100
20 câu
Thang 10

3.Ma trận:
Cấp độ

Tên
Chủ đề
(nội dung,
chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Tập hợp số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ.
Cộng được hai số hữu tỉ đơn giản
Vận dụng được các tính chất để thực hiện phép tính
Vận dụng được các tính chất để tính nhanh được kết quả

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,25đ
2,5%

1
1,0đ
10%
2
0,5đ
5 %
1
0,75đ
7,5%

5
2,5đ
25 %

GTTĐ , cộng, trừ, nhân, chia số thập phân.
Tìm giá trị tuyệt đối của một số

Cộng, trừ, nhân, chia được các số thập phân

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.