ĐỀ, ĐÁP ÁN, MA TRẬN THI HKII TOÁN 6 ( ĐỀ 2) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về ĐỀ, ĐÁP ÁN, MA TRẬN THI HKII TOÁN 6 ( ĐỀ 2), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018
MÔN: TOÁN 6
Họ và tên: …………………………………………………………. THỜI GIAN: 90 phút
Lớp: 6 ……. (Không kể thời gian phát đề)

Điểm

Lời phê của giáoviên

(Học sinh làm trực tiếp vào bài kiểm tra này)
I.Trắc nghiệm: (3 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng
Câu 1: Hai phân số và bằng nhau khi nào?
A. ad = bc
B. ad = dc
C. ab = dc
D. bc = ad

Câu 2: Cho biết: , vậy x bằng
A. 1
B. 2
C. 3
D. -2

Câu 3: được kết quả là:
A.
B.
C.
D.

Câu 4: Sắp xếp các số nguyên sau: 5; -12; 8; -4; 2; 0. theo thứ tự tăng dần ta được:
A. 12;-4;0;2;5;8
B. 0 ;-12 ;-4 ;2 ;5 ;8
C. -12 ;-4 ;0 ;2 ;5 ;8
D. 8 ;5 ;2 ;0 ;-4 ;-12

Câu 5: Kết quả của phép tính : 5. 2016 – 5. 2015 bằng:
A. – 1
B. 1
C. – 5
D. 5

Câu 6 : Góc có số đo bằng 650 là góc gì ?
A. Góc nhọn
B. Góc vuông
C. Góc tù
D. Góc bẹt

II.Tự luận: ( 7 điểm)
Bài 1: (2.0 điểm)
Thực hiện phép tính: a. b.
Tìm x, biết: a. b.
Bài 2: (2.0 điểm) Sơ kết Học kỳ I, lớp 6A có 32 học sinh gồm có ba loại: Giỏi, Khá và Trung bình. Số học sinh giỏi chiếm số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng số học sinh còn lại.
a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6A.
b) Tính tỉ số phần trăm của số học sinh trung bình so với số học sinh cả lớp.
Bài 3: (2.5 điểm)
Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho ; .
a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b) So sánh và .
c) Tia Oz có phải là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?
Bài 4: (0.5 điểm) Tính

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HK II – TOÁN 6
NĂM HỌC: 2017 – 2018
Trắc nghiệm: (3điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp số
A,D
B
A
C
D
A

Bài
Nội Dung
Điểm

1
(2.0 đ)

1. Thực hiện phép tính:
a.
b

0,5

0,5

2. Tìm x, biết:
a. –52 + = –46 = –46 + 52
b.

0,5

0,5

2
(2.0 đ)

– Tính được số HS Giỏi là 8 HS.
– Tính được số HS Khá là 9 HS.
– Tính được số HS TB 15 HS.
0,5
0,5
0,5

Tỉ số phần trăm của số học sinh TB so với số học sinh cả lớp:
15 : 32 = 46,875 %
0,5

3
(2.5 đ)

Vẽ hình đúng.

0,5

a. Vì tia Oy và Oz cùng nằm trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có (400 < 800), nên tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy.
0,5

b. Tính được số đo góc yOz bằng 400

0,75
0,25

c. Lý luận được tia Oz là tia phân giác của góc xOy.
0,5

4
(0.5 đ)

=
=

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.