De dap an ma tran KT toan 6 -tiet18. – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về De dap an ma tran KT toan 6 -tiet18., dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I SỐ HỌC

Tên Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Các khả năng cao hơn
Cộng

Chủ đề 1-Tập hợp, phần tử tập hợp
-Số phần tử tập hợp,tập hợp con

Số câu
Số điểm – Tỉ lệ %
*KT: -Hiểu khái niệm tập hợp.
*KN: Biểu diễn tập hợp, phần tử của tập hợp.
*KT: Viết các phần tử của tập hợp. Nắm được kí hiệu
*KN: Xác định (( t/hợp.

1
1,0-10%
2
2,0-20%

3
3,0-30%

Chủ đề 2:Tính chất các phép tính Cộng, Trừ, Nhân, Chia

Số câu
Số điểm – Tỉ lệ %

* KT: Nắm vững các t/chất phép cộng, trừ phép nhân và phép chia.
* KN: -Vận dụng tính chất thực hiện phép tính.
-Sử dụng máy tính thành thạo.

3
3,0-30%

3
3,0-30%

Chủ đề 3: Lỹ thừa với số mũ tự nhiên, nhân
Chia hai lỹ thừa cùng cơ số

Số câu
Số điểm – Tỉ lệ %

* KT: HS biết viết gọn một tích các thừa số bằng nhau bằng cách dùng lũy thừa.
KN: Rèn kỹ năng thực hiện các phép tính lũy thừa một cách thành thạo

2
2,0-20%
2
2,0-20%

Chủ đề 4: -Thứ tự thực hiên các phép tính

Số câu
Số điểm – Tỉ lệ %

KT: HS biết vận dụng các quy ước về thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức để tính đúng giá trị của biểu thức
KN: Vận dụng qui ước tính đúng, nhanh và thành thạo giá trị của 1b/thức.

2
2,0-20%

2
2,0 – 20%

Tổng số câu:
Tổng số điể:m
Tỉ lệ:
1
1,0
10%
2
1,0
20%
5
5,0
50%
2
2,0
20%
10
10,0
100%

Phòng GD & Đt Bài KIỂM TRA số học
Trường THCS Môn: số học. Thời gian 45 phút.
Ngày kiểm tra: …. / …../2011
Họ và tên:…………………………………………….. Lớp 6 …….
Điểm

Lời phê của thầy giáo

Câu 1 (3,0 đ): Cho hai tập hợp A và B như sau:
A= 4; 6; 8; 10; 12; 14
B=
Cho biết số phần tử của tập hợp A và tập hợp B.
b) Dùng kí hiệu “” điền vào ô vuông:
6 A; 6 B; 16 B; A B
c) Viết tập hợp B bằng cách chỉ ra tính chât đặc trưng của tập hợp.
B = ……………………………………..
Bài làm
Câu 1a Tập hợp A có số phần tử là:……………..
Tập hợp B có số phần tử là:……………..

Câu 1b 6 A; 6 B; 16 B; A B

Câu 1c Viết tập hợp B bằng cách chỉ ra tính chât đặc trưng của tập hợp
B = ……………………………………..

Câu 2(4,0 đ): Thực hiện các phép tính.
a) 81+ 243 + 19 b) 28.76 + 24.28
……………………………………………… ……………………………………………….
……………………………………………… ……………………………………………….
……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ……………………………………………….
……………………………………………… ……………………………………………….
……………………………………………… ……………………………………………….
……………………………………………… ……………………………………………….
c) 4.52- 3.22 d) 200:
……………………………………………… ……………………………………………….
……………………………………………… ……………………………………………….
……………………………………………… ……………………………………………….
……………………………………………… ……………………………………………….
……………………………………………… ………………………………………………. ……………………………………………… ……………………………………………….
……………………………………………… ……………………………………………….

Câu 3(3,0 đ): Tìm số tự nhiên x biết:
a).3 = 60 b)= 36: 33
……………………………………………… ……………………………………………….
……………………………………………… ……………………………………………….
……………………………………………… ……………………………………………….
……………………………………………… ……………………………………………….
……………………………………………… ……………………………………………….
c)2x = 22.2
………………………………………………
……………………………………………… ……………………………………………….
………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.