Đề – Đáp án kiểm tra chương III – Đai số 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về Đề – Đáp án kiểm tra chương III – Đai số 8, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:……………………………… Bài kiểm tra 1 tiết – chương III
Lớp:………………….. Môn Đại số – lớp 8
Thời gian: 45 phút.
Điểm

Lời nhận xét của giáo viên:

i. phần trắc nghiệm (4 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau
Câu 1 .Trong các phương trình sau thì phương trình bậc nhất một ẩn là:
A. – 1 =0 B. (x-1)(x+3)=0 C. -5x+3 =0 D. 0x +5 = 0
Câu 2. Phương trình 2x + 1 = -5 có nghiệm là:
A. 2 B. -5 C. 3 D. -3
Câu 3. Tập nghiệm của phương trình x(x+3)(x2+1) = 0 là
ABC D
Câu 4. ĐKXĐ của phương trình là
A. x ≠ 1;x ≠-3 B.x ≠-1; x ≠ 3 C. x ≠ -1; x ≠ -3 D.x ≠ 1 ; x ≠ 3
ii. Phần tự luận(6 điểm)
1 . Giải các phương trình sau
a. 5x – 4 =2x + 11
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b. 3×2 – 5x = 0
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

c.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 2. Năm nay tuổi bố gấp 10 lần tuổi của Minh. Bố Minh tính rằng sau 24 năm nữa thì tuổi của bố chỉ gấp 2 lần tuổi của Minh. Hỏi năm nay Minh bao nhiêu tuổi

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Hướng dẫn chấm
A. Trắc nghiệm
1
2
3
4

C
D
B
A

b. Tự luận
x=5 (1.0 điểm)
x=0 ; x =5/3 (1.0 điểm)
1.5 điểm ĐKXĐ : x ≠ 1 và x ≠ -3

– 4

3x = – 9
x = – 3 Không TMĐK (loại )
Vậy pt vô nghiệm
(2.5 điểm)
Gọi tuổi của Minh hiện nay là x ( x N) (0.25)
thì tuổi của bố Minh hiện nay là 10x
sau 24 năm nữa tuổi của Minh là x+24
sau 24 năm nữa tuổi của bố Minh là 10x+24
theo bài ra ta có pt 2(x+24) = 10x+24 (1.0)
……….
8x = 24
x = 3 ( TMĐK) (0.75)
vậy tuổi Minh hiện nay là 3 tuổi (0.5)

Hỏi và đáp