de- dap an HSG toan 6 (2011-2012) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về de- dap an HSG toan 6 (2011-2012), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KỲ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 6
NĂM HỌC 2010-2011
Môn: Toán – Lớp 6
Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)

Bài 1: ( 3 điểm)
a. Cho là số có sáu chữ số. Chứng tỏ số là bội của 3.
b. Cho S = 5 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 …+ 52004. Chứng minh S chia hết cho 126 và chia hết cho 65.

Bài 2 : (3,0 điểm)
Tìm số tự nhiên x biết :
a.
b.

Bài 3: (6,0 điểm)
Thực hiện so sánh:
a. A = với B =
b. C = 1. 3. 5. 7 … 99 với D =
c. Chứng minh rằng chia hết cho 72.

Bài 4: ( 4 điểm)
Ở lớp 6A, số học sinh giỏi học kỳ I bằng số còn lại. Cuối năm có thêm 4 học sinh đạt loại giỏi nên số học sinh giỏi bằng số còn lại. Tính số học sinh của lớp 6A.

Bài 5: (4,0 điểm)
Cho đoạn thẳng AB và trung điểm M của nó.
a. Chứng tỏ rằng nếu C là điểm thuộc tia đối của tia BA thì
b. Chứng tỏ rằng nếu C là điểm nằm giữa M và B thì .

KỲ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 6
NĂM HỌC 2009-2010
Môn: Toán – Lớp 6
Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)

HƯỚNG DẪN CHẤM
Bài 1: ( 3 điểm)
a)- = .10000 + .100 + = 10101.
0,75

– Do 10101 chia hết cho 3 nên chia hết cho 3 hay là bội của 3.
0,75

Có: 5 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 = 5(1 + 53) + 52(1 + 53) + 53(1 + 53)
= 5. 126 + 52.126 + 53.126
( 5 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 chia hết cho 126.
0,50

S = (5 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56) + 56(5 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56) + … + 51998(5 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56).
Tổng trên có (2004: 6 =) 334 số hạng chia hết cho 126 nên nó chia hết cho 126.
0, 25

Có: 5 + 52 + 53 + 54 = 5+ 53 + 5(5 + 53) = 130 + 5. 130.
( 5 + 52 + 53 + 54 chia hết cho 130 .
0,25

S = 5 + 52 + 53 + 54 + 54 (5 + 52 + 53 + 54 ) + … + 52000(5 + 52 + 53 + 54 )
Tổng trên có (2004: 4 =) 501 số hạng chia hết cho 130 nên nó chia hết cho 130.
0,25

Có S chia hết cho 130 nên chia hết cho 65.
0,25

Bài 2 : (3,0 điểm)
a)- (
0,25

– (
0, 50

– (
0,25

– (4
0,50

b) (
0,50

– (
0,25

– (
0,25

– Giải được x = 14 (Do 210 = 2.3.5.7 = 14.15)
0,50

Bài 3: (6,0 điểm)
a) Thực hiện qui đồng mẫu số:
A =

0,50

B =
0,50

0,50

Do >nên A > B
(Có thể chứng tỏ A – B >0 để kết luận A > B).
0,50

Cách khác: Có thể so sánh 2009 A với 2009 B trước.

b)
0,50

0,50

0,50

= D Vậy C = D
0,50

c) Vì có tổng các chữ số chia hết cho 9 nên tổng chia hết cho 9
0,75

Lại có có 3 chữ số tận cùng là 008 nên chia hết cho 8
0,75

Vậy chia hết cho 72
0,50

Bài

Hỏi và đáp