Đề + ĐAKT bội và ước … số học 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề + ĐAKT bội và ước … số học 6, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ TOÁN 6
Thời gian làm bài 60 phút
Họ và tên: ……………………………….. Ngày .…. Tháng ….. Năm 201…

A.Phần trác nghiệm: (2điểm)
1. Tập hợp nào sau đây là tập hợp các số nguyên tố nhỏ hơn 10
A.0; 1; 2; 3; 5; 7 B2; 4; 6; 8 C.2; 3; 5; 7 D.0; 1
2. Kết quả phân tích số 120 ra thừa số nguyên tố là:
A. B. C. D.
3. ƯCLN(m; n) = n thì
A. B. C. D.
4. ƯCLN(5; 7) là
A. 1 B. 70 C. 0 D. 35
5. Hai số tự nhiên a và b gọi là nguyên tố cùng nhau
A. a và b đều là số nguyên tố B. BCNN(a, b) = 1
C. ƯCLN(a, b) = 1 D. a và b là hai số liên tiếp
6. Gọi C là tập hợp các số tự nhiên chẵn , L là tập hợp các số tự nhiên lẻ khi đó
A. B. C. D.
7. Tập hợp nào sau đây gồm các phần tử không là hợp số và cũng không là số nguyên tố
A.0; 1; 2; 3; 5; 7 B2; 4 ;6; 8 C.2; 3; 5; 7 D.0; 1
8. BCNN(m;n) = n thì
A. B. C. D.
B.Tự luận: (8 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Tìm số tự nhiên x biết:
480 x, 600 x và x lớn nhất
x 12, x 25, x 30 và 0 < x < 500
Bài 2: (2 điểm)
a) Tìm ƯCLN (45;126).
b) Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất, biết rằng khi chia a cho 2 dư 1, chia cho 3 dư 2, chia cho 4 dư 3.
Bài 3: (1,5 điểm)
Số học sinh của một trường trong khoảng từ 300 đến 400 em. Nếu xếp mỗi hàng là 6em, 8 em và 10 em thì vừa hết. Hỏi số học sinh của trường đó
Bài 4: (1,5 điểm)
Ba con tàu cập bến theo lịch sau: Tàu 1 cứ 15 ngày thì cập bến. Tàu 2 cứ 20 ngày thì cập bến. Tàu 3 cứ 12 ngày thì cập bến. Lần đầu cả 3 tàu cập bến cùng một ngày. Hỏi sau đó ít nhất bao lâu thì cả 3 tàu lại cập bến cùng một ngày?
Bài 5: (1 điểm)
Tìm số tự nhiên x, y sao cho x(y – 1) = 5?

Bài làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN
A.Phần trắc nghiệm: (2điểm)
1
2
3
4
5
6
7
8

C
B
A
A
C
B
D
B

B.Tự luận: (8 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Tìm số tự nhiên x biết:
480 x, 600 x và x lớn nhất b) x 12, x 25, x 30 và 0 < x < 500
HD:
a) Ta có 480 x, 600 x và x lớn
nhất nên x là ƯCLN(480, 600)
480 = 25.3.5
600 = 23.3.52
ƯCLN(480, 600) = 23.3.5 = 120
Vậy x = 120

b) Ta có x 12, x 25, x 30 và 0 < x < 500
Nên x BC(12, 25, 30) và 0 < x < 500
12 = 22.3; 25 = 52 ; 30 = 2.3.5;
BCNN(12, 25, 30) = 22.3.52 = 300
BC(12,25,30) = B(300)
= 0; 300; 600; 900; 1200; …
Vì 0 < x < 500 nên x = 300

Bài 2: (2 điểm)
a) Tìm ƯCLN (45;126).
b) Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất, biết rằng khi chia a cho 2 dư 1, chia cho 3 dư 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.