Đề + ĐA ôn hè toán 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề + ĐA ôn hè toán 7, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN 7
THỜI GIAN 90 PHÚT

Bài 1: (2,5đ) Mỗi bài tập dưới đây có kèm các câu trả lời A, B, C, D.
Em hãy chọn và ghi ra chữ đứng trước câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra:
1. Kết quả của phép tính: 7×2 . 3×3 là:
A. -21×5 B. -2×6 C. -21×6 D. 21×5
2. Kết quả tìm x trong tỉ lệ thức: là:
A. 5 B. 9 C. 27 D. 15
3. Nghiệm của đa thức -3x – là:
A. B. C. D.
4. Kết quả của phép tính: là:
A. 6 B. C. 1 D. 0
5. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức:
A. 5(x + y) B. + x2y C. x2y3z D. 1 – x3
6. Trong các bộ ba sau, bộ ba nào có thể vẽ được một tam giác?
A. 3; 4; 6 B. 2; 3; 7 C. 3; 9; 5 D. 2; 4; 6
7. Đường thẳng a//b; đường thẳng c cắt đường thẳng a theo một góc 900. Hãy chọn câu trả lời đúng:
A. c // b B. c b C. c không cắt b D. c không vuông góc với b
8. Trong tam giác vuông tổng số đo hai góc nhọn bằng:
A. 1000 B. 900 C. 800 D. 1800
9. Cho ABC, biết = 450; = 540, số đo góc là:
A. 900 B. 1000 C. 810 D. 910
10. Cho hình vẽ:
Kết quả góc ADC + góc BCD là:
A. 900 B. 1200
C. 1500 D. 1800

Bài 2: (1,5đ) Tính giá trị của biểu thức:
A= 2x + 2xy – y với = 2,5, y = –
B = x2y – y + xy2 – x tại x = -1, y = 3
Bài 3: (3đ) Cho đa thức: P(x) = -x4 + 3x + 2×2 – x3 + 2
Q(x) = 5×4 – 3×2 + 2x + x3 – 1
Sắp xếp đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến.
Tính: P(x) + Q(x) ; P(x) – Q(x).
Tính: Q(0) ; Q(-1)
Bài 4: (3đ) Cho tam giác vuông ABC có = 900. Đường trung trực của AB cắt AB tại E và BC tại F.
Chứng minh FA = FB
Từ F vẽ FH AC (H AC). Chứng minh FH EF.
Chứng minh FH = AE.
ĐÁP ÁN
Bài 1: (2,5đ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
D
A
C
C
A
B
B
C
D

Bài 2: (1,5đ) Tính giá trị của biểu thức:
A= 2x + 2xy – y với = 2,5, y = –
HD: * Với x = 2,5 ; y = – thì A = 2.2,5 + 2.2,5.( -) – (-) = 5 – + = 2
* Với x = -2,5; y = – thì A = 2(-2,5) + 2(-2,5)( -) – (-) = -5 + + = -0.5
B = x2y – y + xy2 – x tại x = -1, y = 3
HD: B = (-1)2.3 – 3 + (-1).32 – (-1) = 3 – 3 – 9 + 1 = -8
Bài 3: (3đ) Cho đa thức: P(x) = -x4 + 3x + 2×2 – x3 + 2
Q(x) = 5×4 – 3×2 + 2x + x3 – 1
Sắp xếp đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến.
P(x) = -x4 – x3 + 2×2 + 3x + 2

Hỏi và đáp