Đề + ĐA KT chương 2 đại 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Đề + ĐA KT chương 2 đại 9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS: ……………… BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN ĐẠI SỐ LỚP 9
Lớp:…………………………….. Nội dung: Chương II – Thời gian: 45 phút
Họ tên:……………………………. (Ngày kiểm tra: / 12 / 2017)
Điểm:

Lời phê của Thầy giáo:

ĐỀ 18
Bài 1: (4 điểm)
a) Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng toạ độ Oxy:
(d): y = x – 2 (d’): y = – 2x + 1
b) Tìm toạ độ giao điểm E của hai đường thẳng (d) và (d’)
c) Hãy tìm m để đồ thị hàm số y = (m – 2)x + m và hai đường thẳng (d), (d’) đồng qui
Bài 2: (2,5 điểm) Xác định hàm số y = ax + b(a0) trong các trường hợp sau:
a) Đồ thị của hàm số là đường thẳng đi qua gốc tọa độ và có hệ số góc bằng – 2
b) Đồ thị của hàm số là đường thẳng cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -3 và đi qua điểm B(-2; 1)
Bài 3: (2,5 điểm)
a) Vẽ đồ thị (d) của hàm số
b) Xác định , biết (d’) // (d) và đi qua điểm
Bài 4: (1 điểm) Chứng minh rằng khi m thay đổi thì các đường thẳng y = (m + 4)x – m + 6 luôn luôn đi qua một điểm cố định.
Đáp án – biểu điểm: (đề 18)
Câu
Đáp án
Điểm

Bài 1
(4đ)
a) (2điểm)
Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mf toạ độ Oxy:
– Xét hàm số y = x – 2
+ Cho x = 0 suy ra y = -2 ta được A(0;-2)
+ Cho y = 0 suy ra x = 2 ta được B(2;0)
Đường thẳng AB là đồ thị hàm số y = x – 2
– Xét hàm số y = – 2x + 1
+ Cho x = 0 suy ra y = 1 ta được C(0;1)
+ Cho y = 0 suy ra x = ta được D(;0)
Đường thẳng CD là đồ thị hàm số y = – 2x + 1
Vẽ đúng đồ thị các hàm số trên mf tọa độ Oxy
b) Hoành độ giao điểm E của hai đường thẳng (d) và (d’) là nghiệm của PT: x – 2 = – 2x + 1 x = 1
Với x = 1 suy ra y = 1 – 2 = – 1. Vậy E(1;-1)
c) Có (d) và (d’) luôn giao nhau tại E(1; – 1)
Để đồ thị hàm số y = (m – 2)x + m và (d), (d’) đồng qui thì

0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ


0,5đ

0,5đ

Bài 2
(2,5đ)
a) Vì đồ thị của hàm số là đường thẳng đi qua gốc tọa độ nên b = 0 và có hệ số góc bằng -2 nên a = -2
Vậy hàm số cần tìm là: y = – 2x
b) Vì đồ thị của hàm số là đường thẳng cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -3 nên b = -3
Vì đồ thị của hàm số đi qua điểm B(-2; 1) nên ta có:
1 = a(-2) – 3 a = -2
Vậy hàm số cần tìm là: y = – 2x – 3
0,5đ
0,25đ
0,25đ

0,5đ

0,5đ
0,5đ

Bài 3
(2,5đ)
a) Lập BGT
Vẽ mp toạ độ Oxy
Biểu diễn 2 toạ độ điểm
Vẽ đồ thị (d)
b) Ta có (d’) // (d)
().
Mà (nhận)
Vậy
0,5đ
0,25đ
0,25đ
0,5đ

0,5đ

0,5đ

Bài 4
(1đ)
Gọi điểm cố định mà đường thẳng y = (m + 4)x – m + 6 luôn luôn đi qua là M(x0;y0)
Ta có: y0 = mx0 +4×0 – m +6 Có nghiệm với mọi m
(x0-1)m –y0 + 4×0 +6 = 0
Tìm được điểm cố

Hỏi và đáp