Đề + ĐA KT chương 1 Số học 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề + ĐA KT chương 1 Số học 6, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA CHƯƠNG I
MÔN: HỌC SỐ LỚP 6
Thời gian làm bài 45 phút
Họ và tên: …………………………………. Ngày tháng 11 năm 2012

Điểm

Lời phê của thầy giáo

ĐỀ 5
I.Trắc nghiệm:(3đ)
Câu 1: (0,75 đ)
a) Cho tập hợp A = có số phần tử là …….
b) Cho tập hợp B = có số phần tử là …….
c) Cho tập hợp C = có số phần tử là …….
Câu 2: (0,75đ) Cho hai tập hợp M = và N = . Điền các kí hiệu vào ô trống
7 N 1 M M N
Câu 3: (1,5đ) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp số đúng nhất.
a) Các số sau đây số nào là số hợp số.
A. 12 B. 15 C. 27 D.cả ba số 15;27; 12
b) Số 1821 chia hết cho:
A. 9 B. 5 C. 3 D. 2
c) Số 2520 chia hết cho:
A. 2 B. 3 C. 5 D. 2; 3; 5 và 9
d) BCNN (8; 12) là:
A. 12 B. 24 C. 26 D. 48
e) UCLN (8;12) là:
A. 4 B. 8 C. 12 D. 84
f) Các số sau đây số nào là số nguyên tố
A. 6 B. 7 C. 8 D.9
II.Tự luận.(7đ)
Câu 1: (4đ) Thực hiện phép tính( tính nhanh nếu có thể)
a) 28 . 76 + 24 . 28
b) 4 . 52 – 3 . 23
c) 20 – [ 30 – (5 – 1)2]
Câu 2: (3đ) Tìm số tự nhiên x biết :
a) 2x – 138 = 32
b) 124 + (118 – x) . 2 = 216
c) (x – 6)2 = 121
Câu 3: (3đ)
Các sách nếu xếp thành từng bó 10 quyển, 15 quyển hoặc 18 quyển đều vừa đủ bó.Biết số sách đó trong khoảng từ 100 đến 200.Tính số sách đó?
Câu 4: (1đ) Hãy chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên n thì tích
(n + 4).(n + 7) là một số chẵn.
ĐÁP ÁN KIỂM TRA CHƯƠNG I SỐ HỌC LỚP 6 ĐỀ 5
I. Trắc nghiệm: (3đ ) Điền đúng mỗi ý được 0,25đ
Câu 1: a) 75 b) 35 c) 14
Câu 2: ; ;
Câu 3: (1,5đ) a) A b) C c) D d) B e) A f) B
II.Tự luận: (7đ)
Câu 1: (đ)
a) 28 . 76 + 24 . 28
= 28 . (76 + 24) (0,5đ)
= 28 . 100 (0,25đ)
= 2800 (0,25đ)

b) 4 . 52 – 3 . 23
= 4 . 25 – 3 . 8 (0.5đ)
= 100 – 24 (0,5đ)
= 76 (0,5đ)
c) 20 – [30 – (5 – 1)2]
= 20 – [30 – 42 ] (0,5đ)
= 20 – [30 – 16 ] (0,5đ)
= 20 – 14 (0,25đ)
= 6 (0,25đ)

Câu 2: (đ)
a) 2x – 138 = 32
2x = 138 + 32 (0,25đ)
2x = 170 (0,25đ)
x = 170 : 2 (0,25đ)
x = 85 (0,25đ)
b) 124 + (118 – x) . 2 = 216
(118 – x).2 = 216 – 124 = 92 (0,25đ)
118 – x = 92 : 2 (0,25đ)
118 – x = 46 (0,25đ)
x = 118 – 46 = 72 (0,25đ)
c) (x – 6)2 = 121
(x – 6)2 = 112 (0,25đ)
x – 6 = 11 (0,25đ)
x = 11 + 6 (0,25đ)
x = 17 (0,25đ)

Câu 3:
Gọi số sách phải

Hỏi và đáp