Đề cương và đề kiểm tra chương IV – Trưng Vương – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề cương và đề kiểm tra chương IV – Trưng Vương, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Trưng Vương
Nhóm toán 7
Đề cương ôn tập đại số
chương IV

A: Phần Trắc nghiệm: Em hãy khoanh tròn vào đầu câu trả lời đúng trong các câu sau
Câu 1: Chọn câu trả lời đúng.
(3×2 – 5x + 2) + (3×2+5x)=
A.6×2 -10x+2; B.6×2+2;
C.6×2+2; D.9×2+2.
Câu 2: chọn câu trả lời đúng.
(5×2-3x+7)-(2×2-3x-2)=
A.3×2 + 9 B.3×2 -6x+5
B.3×2+5 D.7×2-6x+9.
Câu 3: Chọn câu trả lời đúng
Cho P(x)= 2×2-3x;Q(x)= x2+4x-1 thif P(x)+Q(x)=
A.3×2+7x-1 B.3×2-7x-1
C.2×2+x-1 D.3×2+x-1.
Câu 4: Chọn câu trả lời đúng.
Cho R(x)= 2×2+3x-1;M(x)= x2-x3 thì R(x)-M(x)=
A.-3×3 + x2 + 3x – 1 B.-3×3 – x2 + 3x – 1
B. 3×3 – x2 + 3x – 1 D. x3 + x2 + 3x + 1
Câu 5 Chọn câu trả lời đúng
Cho R(x) = 2×3 + 5; Q(x) = – x2 + 4 và P(x) + R(x) = Q(x). Ta có:
A. R(x) = – 3×2 – 1 B. R(x) = x2 – 1
C. R(x) = x2 + 9 D. R(x) = 3×2 + 1
Câu 6 Chọn câu trả lời đúng
Cho M(x) + (3×2 – 6x) = 2×2 – 6x thì:
A. M(x) = x2 – 12x B. M(x) = – x2 – 12x
C. M(x) = – x2 + 12x D. M(x) = – x2
Câu 7 Chọn câu trả lời đúng
Cho P(x) = 2×2 – 5x; Q(x) = x2 + 4x – 1; R(x) = – 5×2 + 2x
Ta có: R(x) + P(x) + Q(x) =
A. – 2×2 + 11x – 1 B. – 2×2 + x – 1
C. – 2×2 + x + 1 D. 8×2 – x + 1
Câu 8 Chọn câu trả lời đúng
M(x) = 2×2 – 5; N(x) = -3×2 + x – 1; H(x) = 6x + 2
Ta có: M(x) – N(x) + H(x) =
A. – x2 + 7x – 3 B. 11×2 – x – 3
C. 5×2 + 5x – 7 D. 5×2 + 5x – 3
Câu 9 Chọn câu trả lời đúng
P(x) = 5×2 – 4; Q(x) = -3×2 + x ; R(x) = 2×2 + 2x – 4
Ta có: P(x) + Q(x) – R(x) =
A. x – 8 B. 10×2 – x
C. – x D. -x – 8
Câu 10 Chọn câu trả lời đúng nhất
Cho P(x) + Q(x) = 3×2 – 6x + 5
P(x) – Q(x) = x2 + 2x – 3
Ta có:
A. P(x) = 2×2 – 2x + 1
B. Q(x) = x2 – 4x + 4
C. Cả A, B đều đúng
D. Cả A, B đều sai

B. Bài tập tự luận:
Bài 1 : Cho biểu thức 5×2 + 3x – 1. Tính giá trị của biểu thức tại x = 0; x = -1; x = x =
Bài 2 : Tính giá trị của các biểu thức sau :
a) 3x – 5y +1 tại x = y = b) 3×2 – 2x -5 tại x = 1 ; x = -1 ; x =
c) x – 2y2 + z3 tại x = 4, y = -1, z = -1 d) xy – x2 – xy3 tại x = -1, y = -1
Bài 3 : Tính giá trị của các biểu thức sau :
a) x2 – 5x tại x = 1; x = -1 ; x = b) 3×2 – xy tại x – 1, y = -3

Hỏi và đáp