DE CUONG TIN HOC 7 HKII – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về DE CUONG TIN HOC 7 HKII, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ CƯƠNG THI TIN HỌC HKII LỚP 7

TRẮC NGHIỆM:
1. Để xem trước khi in, em sử dụng nút lệnh:
A. B. C. D.
2. Để tăng một chữ số sau dấu chấm phần thập phân, em chọn nút lệnh nào sau đây?
A. B. C. D.
3. Để thay đổi phông chữ trên bảng tính, ta chọn nút lệnh nào:
A. B. C. D.
4. Để thay đổi cỡ chữ trên bảng tính, ta sử dụng nút lệnh nào:
A. B. C. D.
5. Để kẻ đường biên của các ô tính, em sử dụng nút lệnh nào:
A. C. B. D.
6. Để tạo biểu đồ ta sử dụng nút lệnh:
A. B. C. D.
7. Để căn dữ liệu vào giữa nhiều ô tính ta sử dụng nút lệnh:
A. B. C. D.
8. Các nút lệnh nằm trên thanh nào?
A. Thanh tiêu đề B. Thanh thực đơn C. Thanh công cụ D. Thanh trạnh thái
9. Nút lệnh nào sau đây được dùng để tô màu nền cho ô tính?
A. B. C. D.
10. Nút lệnh nào dùng để sắp xếp theo thứ tự giảm dần?
A. B. C. D.
11. Để in văn bản, em sử dụng nút lệnh:
A. B. C. D.
12. Muốn thay đổi kiểu biểu đồ đã được tạo ra, em có thể:
A. Nháy nút trên thanh công cụ biểu đồ và chọn kiểu thích hợp.
B. Nháy nút trên thanh công cụ biểu đồ và chọn kiểu thích hợp.
C. Phải xoá biểu đồ cũ và thực hiện lại các thao tác tạo biểu đồ.
D. Đáp án khác.
13. Hàm AVERAGE là hàm dùng để:
A. Tính tổng B. Tìm số nhỏ nhất
C. Tìm số trung bình cộng D. Tìm số lớn nhất
14. Có mấy dạng biểu đồ phổ biến nhất mà em được học trong chương trình?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
15. Mục đích của việc sử dụng biểu đồ:
Minh họa dữ liệu trực quan
Dễ so sánh số liệu
Dễ dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu
Tất cả các ý trên
16. Để xóa một biểu đồ em có thể thực hiện:
A. Nhấn phím Delete B. Chọn biểu đồ và nhấn phím Delete
C. Chọn vùng dữ liệu và nhấn phím Enter. D. Nhấn phím Backspace

17. Tiêu chuẩn lọc Top 10 là tiêu chuẩn lọc:
A. Hàng có giá trị thấp nhất B. Hàng có giá trị cao nhất
C. Hàng có giá trị cao nhất hoặc thấp nhất D. Cột có giá trị cao nhất hoặc thấp nhất.
18. Để lọc dữ liệu ta sử dụng lệnh:
A Data ->Filter -> AutoFilter B. Data -> Filter -> Show All
C. Data ->Sort D. Cả a, b, c đều sai
19. Để vẽ một đồ thị hàm số ta có thể sử dụng phần mềm học tập nào?
A.Typing Test B. Earth explore C. Toolkit Math D. Geogebra
20. Lệnh Graph trong phần mềm Toolkit Math dùng để:
A. Vẽ đồ thị đơn giản
B. Vẽ đồ thị hàm số đã được định nghĩa từ một đa thức
C. Xóa toàn bộ thông tin hiện đang có trên cửa sổ vẽ đồ thị
D. Đặt độ dày cho nét vẽ đồ thị
21. Phần mềm nào giúp học tốt môn toán học?
A. Earth Explorer. B. Typing Test. C. Mario D. Toolkit Math
22. Theo em lọc dữ liệu để làm gì?
A. Để danh sách dữ liệu đẹp hơn
B. Để danh sách dữ liệu có thứ tự
C. Để chọn và chỉ hiển thị các hàng thỏa mãn các tiêu chuẩn nhất định nào

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.