Đề cương ôn thi – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề cương ôn thi, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ 1 (Thời gian làm bài 30 phút)
A. TRẮC NGHIỆM (1 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1.Số được viết dưới dạng số thập phân là:
A. 2,31000 B. 2,003 C. 2,03 D. 23,01
Câu 2. tạ = ……. ? Kết quả thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 3,5tạ B. 3tạ 45kg C. 3tạ 80kg D. 3tạ 0,8kg
Câu 3. Một ô tô đi với vận tốc 60km/giờ trong thời gian 1giờ 15phút. Quãng đường ô tô đó đi được là:
A. 69km B. 75km C. 80km D. 85km
Câu 4. Chữ số thích hợp điền vào dấu * để số chia hết cho cả 2; 3 và 5 là:
A. 2 B. 5 C. 5 và 8 D. 2; 5 và 8
Câu 5. 5giờ 36phút = ……..? Kết quả thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 5,36 giờ B. giờ C. 5,3 giờ D. 5,06 giờ
B. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1. Tính nhanh:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Câu 2. Số sách ở ngăn A bằng số sách ở ngăn B. nếu chuyển 14 quyển từ ngăn B sang ngăn A thì số sách ở ngăn A bằng số sách ở ngăn B. Tính số sách lúc đầu ở mỗi ngăn.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Câu 3. Cho hình thang ABCD như hình vẽ bên, biết AB = 15,2cm; DE = 17,5cm và CE = 2,5cm. Diện tích tam giác BEC là 30,5cm2.
a) Tính chiều cao BH của tam giác BEC.
b) Tính diện tích hình thang ABCD.
/

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Câu 4.Có 57 điểm khác nhau, cứ qua hai điểm bất kì ta vẽ được một đoạn thẳng. Hỏi vẽ được tất cả bao nhiêu đoạn thẳng?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ĐỀ 2 (Thời gian làm bài 30 phút)
A. TRẮC NGHIỆM (1 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Chữ số 7 trong số thập phân 6,754 thuộc hàng nào?
A. Hàng phần mười. B. Hàng phần trăm.
C. Hàng phần nghìn. D. Hàng chục.
Câu 2. Viết dưới dạng số thập phân là:
A. 75 B. 7,5 C. 0,75 D. 0,65
Câu 3.43m28dm2 = ……… dm2 ? Kết quả thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
A. 438 B.4380 C. 43,8 D. 4308
Câu 4. Năm 1647 thuộc thế kỉ thứ mấy?
A. 18 B. 15 C. 16 D. 17
Câu 5. Một đu quay, quay mỗi vòng hết 1 phút 15 giây. Thời gian đu quay đó quay 5 vòng là:
A. 5 phút 15 giây B. 6 phút 15 giây
C. 5 phút 65 giây D. 6 phút 75 giây
B. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1.Tính bằng cách thuận tiện:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Câu 2.Bạn An đọc một cuốn sách trong ba ngày. Ngày thứ nhất đọc số trang. Ngày thứ hai đọc số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc nốt 90 trang. Tính xem cuốn sách đó có bao nhiêu trang.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Câu 3. Cho hình vẽ bên, biết hình chữ nhật ABCD có diện tích 400cm2, hình thang EFCD có diện tích 280cm2, AE = 5cm; BF = 10cm.
a) Tính tổng diện tích hai tam giác ADE và BCF
b) Tính độ dài hai đáy EF và DC của hình thang EFCD.
/

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Hỏi và đáp