Đề cương ôn thi HK_Toán 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề cương ôn thi HK_Toán 8, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I
Đại số
Bài tập trắc nghiệm
Câu 1 :Biết 3x+2(5-x) =0 ,giá trị của x là
a/ -8 b/-9 c/ -10 d/ kết quả khác
Câu 2 :Chọn câu đúng (2×3-3xy +12x).( bằng
a/ b/ c/ d/
Câu 3 : Tích của đa thức :4×5+7×2 và đơn thức -3×3 là
a/ 12×8+21×5 b/ -12×8+21×5 c/12×8-21×5 d/-12×8-21×5
Câu 4 :Tích của đơn thức :x2 và đa thức ;5×3 –x- là :
a/5×6 +x3 -x2 b/ -5×5-x3-x2 c/ 5×5-x3-x2
Câu 5 : Tích của đơn thức x và đa thức 1-x là :
a/x2-x b/ 1-2x c/ x2+x d/ x-x2
Câu 6 : Xác định đúng sai :
a/3x.(5×2-2x+1)=15×3-6×2-3x
b/(x2+2xy-3)(-xy)=-xy3-2x2y2+3xy
c/-5×3(2×2+3x-5)=-10×5-15×4+25×3
d/(-2×2+y2-7xy).(-4x2y2)=8x4y2+3xy4+28x2y3
Câu 7: Giá trị của x thoả :2x.(5-3x)+2x(3x-5) -3(x-7)=3 là :
a/ 6 b/-6 c/ 4 d/ -4
Câu 8 :Các biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến đúng hay sai :
a/2(2x+x2)-x2(x+2)+(x3-4x+3) b/x(x2+x+1)-x2(x+1) –x+5
c/3x(x-2)-5x(x-1)-8(x2-3) d/2y(y2+y+1)-2y2(y+1)-2(y+10)
Câu 9 : Kết quả của phép tính ( là :
a/ b/ c/ d/
Câu 10 :Tính (a+b+c)(a2+b2+c2-ab-bc-ca) bằng :
a/a3+b3+c3 –abc b/ a3+b3+c3 +3abc
c/ a3+b3+c3 –3abc d/ a3+b3+c3 +abc
Câu 11 :Tính và thu gọn : 3×2(3×2-2y2)-(3×2-2y2)(3×2+2y2) dược kết quả là :
a/ 6x2y2-4y4 b/ -6x2y2+4y4 c/-6x2y2-4y4 d/ 18×4 -4y4
Câu 12 :Biểu thức rút gọn và khai triển của R là :R=(2x-3).(4+6x)-(6-3x)(4x-2) là:
a/ 0 b/ 40x c/ -40x d/ Kết quả khác
Câu 13:Cho biểu thức : (3x-5)(2x+11)-(2x+3)(3x+7) kết quả thực hiện phép tính là
a/ 6×2 -15x -55 b/ -43x-55
c/ K phụ thuộc biến x d/ Kết qủa khác
Câu 14 : Tính (x-y)(2x-y) ta được :
a/ 2×2+3xy-y2 b/ 2×2-3xy+y2 c/ 2×2-xy+y2 d/ 2×2+xy –y2
Câu 15 : Tính (x2-2xy+y2).(x-y) bằng :
a/-x3-3x2y+3xy2-y3 b/x3-3x2y+3xy2-y3
c/x3-3x2y-3xy2-y3 d/-x3-3x2y+3xy2+y3
Câu 16 ; Biểu thức rút gọn của (2x+y)(4×2-2xy+y2) là :
a/ 2×3-y3 b/ x3-8y3 c/ 8×3-y3 d/8×3+y3
Câu 17 :Tính (x-2)(x-5) bằng
a/ x2+10 b/ x2+7x+10 c/ x2-7x+10 d/ x2-3x+10
Câu 18 ; Cho A=3.(2x-3)(3x+2)-2(x+4)(4x-3)+9x(4-x) .Để A có giá trị bằng 0 thì x bằng :
a/ 2 b/ 3 c/ Cả a,b đều đúng d/ Kết quả khác
Câu 19 :Tìm x biết (5x-3)(7x+2)-35x(x-1)=42. x bằng
a/ -2 b/ c/ 2 d/ Kết quả khác
Câu 20 :Tìm x biết (3x+5)(2x-1)+(5-6x)(x+2)=x . giá trị x bằng
a/ 5 b

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.