Đề cương ôn tập toán 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề cương ôn tập toán 8, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề cương ôn tập toán 8
Đại số
I. Lí thuyết:
1) Học thuộc các quy tắc nhân,chia đơn thức với đơn thức,đơn thức với đa thức,phép chia hai đa thức 1 biến.
2) Nắm vững và vận dụng được 7 hằng đẳng thức – các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử.
3) Nêu tính chất cơ bản của phân thức,các quy tắc đổi dấu – quy tắc rút gọn phân thức,tìm mẫu thức chung,quy đồng mẫu thức.
4) Học thuộc các quy tắc: cộng,trừ,nhân,chia các phân thức đại số.
5. Thế nào là hai phương trình tương đương? Cho ví dụ.
6. Hai quy tắc biến đổi phương trình.
7. Phương trình bậc nhất một ẩn. Cách giải.
8. Cách giải phương trình đưa được về dạng ax + b = 0.
9. Phương trình tích. Cách giải.
10. Cách giải phương trình đưa được về dạng phương trình tích.
11Phương trình chứa ẩn ở mẫu.
12Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.
13Thế nào là hai bất phương trình tương đương.
14. Hai quy tắc biến đổi bất phương trình.
15. Bất phương trình bậc nhất một ẩn.
16. Cách giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.
II. Bài tập: A.Một số bài tập trắc nghiệm
1) Chọn biểu thức ở cột A với một biểu thức ở cột B để có đẳng thức đúng

Cột A

Cột B

1/ 2x – 1 – x2

a) x2 – 9

2/ (x – 3)(x + 3)

b) (x -1)(x2 + x + 1)

3/ x3 + 1

c) x3 – 3×2 + 3x – 1

4/ (x – 1)34/ (x – 1)3

d) -(x – 1)2

4/ (x – 1)34/ (x – 1)3

d) -(x – 1)2

e) (x + 1)(x2 – x + 1)

2)Kết quả của phép tính là:
A. 1 B. 10 C. 100 D. 1000
3)Phân thức ợc rut gọn :
A. B. D.
4)Để biểu thức có giá trị nguyên thì giá trị của x là
A. 1 B.1;2 C. 1;-2;4 D. 1;2;4;5
5)Đa thức 2x – 1 – x2 được phân tích thành
A. (x-1)2 B. -(x-1)2
C. -(x+1)2 D. (-x-1)2
6)Điền biểu thức thích hợp vào ô trống trong các biểu thức sau :
a/ x2 + 6xy + ….. = (x+3y)2
b/
c/ (8×3 + 1):(4×2 – 2x+ 1) = …………
7)Tính (x + 2y)2 ?
A. x2 + x + B. x2 +
C. x2 – D. x2 – x +
8) Nghiệm của phương trình x3 – 4x = 0
A. 0 B. 0;2 C. -2;2 D. 0;-2;2

B. Bài tập tự luận:
1/ Thực hiện các phép tính sau:
a) (2x – y)(4×2 – 2xy + y2) b) (6x5y2 – 9x4y3 + 15x3y4): 3x3y2
c) (2×3 – 21×2 + 67x – 60): (x – 5)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.