de cuong on tap toan 8 hk2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về de cuong on tap toan 8 hk2, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 8 HỌC KỲ II
A. ĐẠI SỐ
I/ Phương trình dạng ax + b =0
( TRẮC NGHIỆM
Bài 1: Trong các phương trình sau phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn:
1>3+3x = 0 2> 5 – 4y = 0 3> z2 – 2z =0
4>7t = 0 5> 6> 1 + x = 0
7>8> x + x2 =0 0x – 3 =0
Bài 2: Trong các giá trị x = 1, x = 2 giá trị nào là nghiệm của mỗi pt sau:
a>5x + 7 = 15x – 2 b> c> x2 – 3x = -2
Bài 3: x= -2 là nghiệm của pt nào:
a>5x – 5 = 4x -7 b> x+2 =3(x-1) c> 4(x+1) +6 = 2x -2
Bài 4: Trong các pt sau, pt nào không phải là pt bậc nhất ?
a>2x – 3 = 0 b> c> d>
Bài 5: Pt 3x + 1 =7x -11 có nghiệm là:
a>x = -3 b> x = 3 c> x = 1.2 d> x = -1
Bài 6: Trong các phương trình sau phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn:
a>x2 – 2x + 3 =0 b> c> d> 0x + 1 =0
Bài 7: Nghiệm của pt 5 – 2x = 7 là:
a>1 b> -1 c> 6 d> -6
Bài 8: Pt 2x + 3 = 5x+ 9 có nghiệm là:
a>x = 3 b> -x = -2 c> x = -2 d> -x = -3
Bài 9: Pt: 10x+ 3 -5x = 4x +12 có nghiệm là:
a>x = 3 b> x = 12 c> x = 9 d> x = -9
( TỰ LUẬN

Bài 1: Hãy chứng tỏ
x= 3/2 là nghiệm của pt: 5x-2 = 3x +1
x=2 và x =3 là nghiệm của pt: x2 – 3x + 7 = 1+ 2x
Bài 2: Phương trình dạng ax + b = 0
a/ 11x + 42 – 2x = 100 – 9x -22 b/ 3x – 2 = 2x -3
1>4x – 10 = 0 2> 2x + x +12 = 0 3> x – 5 = 3 – x 4> 7 – 3x = 9- x
5>2x – (3 – 5x) = 4( x +3) 6> 3x -6+x=9-x 7> 2t -3+5t=4t+12 8> 3y -2 =2y -3
9>3-4x+24+6x = x+27+3x 10> 5-(6-x) = 4(3-2x)
11>5(2x-3)-4(5x-7)=19-2(x+11) 12> 4(x+3)= -7x+17
13>14>
15>16>
17>18>
19>20>
II/ Phương trình tích
( TỰ LUẬN

Bài 1: Giải các pt sau:
1>(x+2)(x-3)=0 2> (x – 5)(7 – x)=0 3> (2x + 3)(-x + 7)=0
4>(-10x +5)(2x – 8)=0 5> (x-1)(x+5)(-3x+8)=0 6> (x-1)(3x+1)=0
7>(x-1)(x+2)(x-3)=0 8> (5x+3)(x2+4)(x-1)=0 9> x(x2-1)=0
Bài 2: Giải các pt sau:
1>(4x-1)(x-3) = (x-3)(5x+2) 2> (x+3)(x-5)+(x+3)(3x-4)=0
3>(x+6)(3x-1) + x+6=0 4> (x+4)(5x+9)-x-4= 0
5>(1 –x )(5x+3) = (3x -7)(

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.