Đề cương ôn tập toán 6 kỳII – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề cương ôn tập toán 6 kỳII, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII 08-09
TỔ: TOÁN – LÝ Môn: Toán 6
(Lưu hành nội bộ)

Đề:1
Câu 1: Tính: a. b. . c. 4)2+(-2)3 d. 15 .
Câu 2:Tìm x, biết: a. x + b.2.
Câu 3 :Một ôtô chạy trong giờ được 32 km. Ôtô chạy quãng đường AB mất 3h.
Tính quãng đường AB (vận tốc ôtô không đổi).
Câu 4:Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OH, xác định tia OI, OK sao cho HÔI=360, HÔK=1000
a.Vẽ hình. b.Tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
c.Gọi OM là tia đối của tia OI, tính số đo của góc kề bù với IÔK

ĐỀ 2
Bài 1 :
(3điểm) Thực hiện phép tính : a) b) c)

Bài 2 :
(2 điểm) Tìm x biết :a/ ; b/

Bài 3 :
(2,5 điểm) Một lớp học có 48 học sinh gồm bốn loại : giỏi, khá, trung bình, yếu. Số học sinh giỏi chiếm số học sinh cả lớp. Số học sinh yếu chiếm số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng số học sinh còn lại.

a)
Tính số học sinh mỗi loại.

b)
Tính tỉ số % của số học sinh trung bình so với học sinh cả lớp.

Bài 4 :
(2,5 điểm) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ 2 tia Oy và Oz sao cho = 200; = 1000.

a)
Tính số đo.

b)
Vẽ tia Ot là tia đối của tia Ox. Chứng tỏ tia Oz là tia phân giác của .

ĐỀ 3
Bài 1: Thực hiện phép tính (2 điểm) a) M=.+.+; b) P= 50%..10..0,75
Bài 2: Tìm x biết (1,5 điểm)
Bài 3:(3 điểm) Một lớp học có 40 học sinh gồm 3 loại:giỏi, khá và trung bình.Số học sinh giỏi chiếm số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng số học sinh còn lại. Tính số học sinh mỗi loại của lớp.
Bài 4:(3,5 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Ot và Oy sao cho
Tính ? Gọi tia Om là tia phân giác của .Tính ?
c) Gọi tia Oz là tia đối với tia Ox.Tính ?
ĐỀ 4

Bài 1 :

Thực hiện phép tính :
a ) b) c) d)

Bài 2 :

Tìm x biết : a ) b) ().x =

Bài 3 :

Lớp 6A có 40 học sinh . Sơ kết Học kỳ I gồm có ba loại : Giỏi , Khá và Trung bình . Số học sinh giỏi chiếm số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng số học sinh còn lại .
a ) Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6A .
b ) Tính tỉ số phần trăm của số học sinh trung bình so với số học sinh cả lớp .

Bài 4 :

Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox . Vẽ hai tia Oy và Oz sao cho
xÔy =1000 ; xÔz =200 .
a ) Trong ba tia Ox; Oy; Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ?
b ) Vẽ tia Om là tia phân giác của yÔz . Tính xÔm .

ĐỀ 5

Bài 1 : Thực hiện các phép tính sau :
a/ ( 15 + 21 ) + (25 – 15 -35 -21 ) b/ : c/ . + . + 2

Bài 2 : Tìm x biết : a/ x + = b/ = 5
Bài 3 : Điểm bài kiểm tra môn Toán HKI lớp 61 có 14 học sinh đạt điểm giỏi chiếm 1/3 học sinh cả lớp chỉ tiêu đến HKII tăng thêm 7 học sinh nữa.(số học sinh cả lớp không đổi).
Hỏi lớp 61 có bao nhiêu học sinh và đến HKII lớp đạt tỉ lệ bao nhiêu phần trăm học sinh giỏi?
Bài 4 : Cho góc xOy có số đo bằng 1000 . Vẽ tia Oz nằm giữa 2 tia Ox

Hỏi và đáp