ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KY II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KY II, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA HỌCKÌ II NĂM HỌC 2010 – 2011
Môn Toán 7
Thời gian làm bài: 90 phút
Đề 1
I./ PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Hãy khoanh tròn vào Các đáp án đúng.
Câu 1. Giá trị của biểu thức tại x = -2 ; y = -1 là:
A. 10 B . -10 C. 30 D . -30
Câu 2. Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức 3x
A . 3xy B . C. D .-3x
Câu 3. Tổng của hai đơn thức sau : và -7 là:
A . -6 B . 6 C . -8 D . 8.
Câu 4. Cho
A . B. C . D .
Câu 5. Bộ 3 đoạn thẳng nào sau đây là 3 cạnh của một tam giác?
A . 1 cm ;2cm ; 3,5 cm B . 2cm ; 3 cm ; 4 cm
C . 2cm ; 3cm ; 5 cm D . 2,2 cm ; 2 cm ; 4,2 cm.
Câu 6. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC . Vậy G cách mỗi đỉnh một khoảng bằng bao nhiêu lần độ dài đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh ấy?
A . B . C . D .
II./ PHẦN TỰ LUẬN ( 7điểm )
Câu 7 (2đ). Điểm kiểm tra 15’môn toán của học sinh lớp 7A được ghi lại ở bảng sau:
0
7
2
10
7
6
7
8

5
8
5
7
10
6
6
7

5
8
6
7
8
7
7
5

6
8
2
10
8
9
8
9

6
9
9
8
7
8
8
5

a . Lập bảng tần số? tìm mod của dấu hiệu?
b . Tính điểm trung bình kiểm tra 15’ cuả học sinh lớp 7A .

Câu 8.(2đ) Cho 2 đa thức:

a . Tính tổng : h(x)=f(x) +g(x).
b . Tìm nghiệm của đa thức h(x).
Câu 9.(3đ) Cho tam giác ABC cân tại A với đường trung tuyến AH .
a . Chứng minh :
b . Chứng minh : .
c . Biết AB=AC=13cm ; BC= 10 cm, Hãy tính độ dài đường trung tuyến AH.

ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA HỌCKÌ II NĂM HỌC 2010 – 2011
Môn Toán 7

I. Trắc nghiệm: Chọn đúng mỗi câu 0,5 điểm.
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
D
D
A
A
B
C

II. Tự luận(7.0đ)
Câu
Đáp án
Điểm

7.

8.

9.

a.- Lập đúng bảng tần số.
– Mod của dấu hiệu là 8.
b. Điểm trung bình là 6,85

a. Tính đúng tổng :f(x) + g(x) =
b. Tìm đúng nghiệm của đa thức x= 0 và x=
-Vẽ hình viết đúng GT,KL

a.Xét và có:
AH là cạnh chung.
AB = AC (gt) .
HB = HC (gt)
( (AHB = (AHC ( c-c-c )
b/Ta có (AHB = (AHC (cmt)
(
Mà : (kề bù)
Vậy == 90o
c/ Ta có BH = CH = .10 = 5(cm) .
Aùp dụng định lý Pitago vào ( vuông AHB ta có

Vậy AH=12(cm)
0.75
0.25
1.0

1.0
1.0

0.5

0.25
0.25
0.25
0.25

0.25
0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

ĐỀ KIỂM TRA HỌCKÌ II NĂM HỌC 2010 – 2011
Môn Toán 7
Thời gian làm bài: 90 phút
Đề 2

TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2đ):
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu đúng
Câu 1: Điều tra về số con của mỗi gia đình trong một làng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.