Đề cương Ôn tập Tết Toán 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về Đề cương Ôn tập Tết Toán 7, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ CƯƠNG TOÁN ÔN TẬP TOÁN 7
A. TRẮC NGHIỆM:
I. Đại Số:
1/Kết quả của bằng:
A.-7 B.7 C.49 D. – 49
2/ . Vậy x bằng :
a) b) c) hoặc d)
3/là kết quả của phép tính:
A. B. C. D.
4/Nếu thì x bằng:
A. -2 B. 2 C. 16 D. -14
5/Từ tỉ lệ thức: x bằng:
A. 3 B. 3,2 C. 0,48 D. -2,08
7/Số viết được dưới dạng số thập phân là:
a) -0,2 (72) b) 0,2(72) c) -0,(27) d) Câu a và c đúng
8/Hỗn số viết dạng số thập phân gần đúng ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) ta được:
a) 0,67 b) -5,67 c) 5,66 d) 5,67
9/Biểu thức bằng :
a) 2 + 6 + 9 b) 11 c) d) – 11
10/Điền các dấu ( (; (; ( ) thích hợp vào ô vuông :
1) -2 ( Q 2) ( I 3) I ( R 4) ( Z
11/Hoàn thành các công thức sau:
Với x, y ( Q; m,n ( N
1) xm : ym =
2) (xm)n =
12/ Từ tỷ lệ thức : 1,2 : x = 2 : 5 suy ra x bằng:
a. 3 b. 3,2 c. 0,48 d. 2,08
13/ Điểm thi học kì của 20 học sinh lớp 7A được cho bởi bảng sau:
6
7
4
8
9
7
10
4
9
8

6
9
5
8
9
7
10
9
7
8

Dùng các số liệu trên để trả lời các câu hỏi sau đây:
a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì?
A) 20 học sinh của lớp 7A
B) Số học sinh của lớp 7A
C) Số học sinh và số điểm thi của lớp 7A
D) Điểm thi của mỗi học sinh lớp 7A
b) Số các giá trị của dấu hiệu:
A) 7 B) 10 C) 20 D) 25
c) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu:
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8
d) Tần số của học sinh có điểm 7 là:
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7
e) Mốt của dấu hiệu là:
A) 7 B) 8 C) 9 D) 10
f) Giá trị lớn nhất của dấu hiệu là:
A) 7 B) 10 C) 20 D) 25
14/ Kết quả điều tra về số con của 20 hộ gia đình trong một thôn được lập bởi bảng sau:
Số con (x)
0
1
2
3
4
N = 20

Tần số (n)
2
3
12
2
1

a) Dấu hiệu điều tra ở đây là:
A. Số con của 20 hộ B. Số con của mỗi hộ C. Số hộ gia đình D. Số cặp vợ chồng.
b) Số các giá trị của dấu hiệu là:
A. 5 B. 20 C. x D. n
c) Số trung bình cộng là:
A. 1,85 B. 2,45 C. 2,95 D. 2,75
15/ Điểm bài thi môn toán học kỳ I năm học 2009-2010 của lớp 7a được biểu diễn
bởi biểu đồ sau: Dựa vào biểu đồ cho biết:

a) Số các giá trị khác nhau

Hỏi và đáp