DE CUONG ON TAP HKII MOI – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về DE CUONG ON TAP HKII MOI, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN 6
PHẦN TRẮC NGHIỆM:
1. Phân số bằng phân số là:
A. B. C. D.
2. Phân số nào sau đây là tối giản?
A. B. C. D.
3. Tổng bằng :
A. B. C. D.
4. Kết quả của phép trừ là:
A. 0 B. C. D.
5. Viết hỗn số 5 dưới dạng phân số là:
A. B. C. D.
6. Kết quả của phép chia là:
A. B. C . D.

7. Đổi số thập phân 0,08 ra phân số được:
A. B. C. D.
8. Phân số tối giản của phân số là :
A. B. C. D.
9. Góc bẹt là góc có số đo bằng:
A. 900 B. 1000 C. 1800 D. 1200
10. Góc vuông là góc có số đo bằng:
A. 1000 B. 900 C. 1800 D. 600
11. Góc nhỏ hơn góc vuông gọi là góc:
A. Góc tù B. Góc bẹt C. Góc nhọn D. Góc vuông
12. Hai góc phụ nhau có tổng số đo bằng:
A. 900 B. 600 C. 1000 D. 1800
13. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Hai góc kề nhau có tổng số đo bằng 900 B. Hai góc phụ nhau có tổng số đo bằng 1800.
C. Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 900 D. Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 1800.
14. Cho hai góc bù nhau, trong đó có một góc bằng 350. Số đo góc còn lại sẽ là:
A. 650 B. 550 C. 1450 D. 1650.
14. Kết quả của phép cộng là.
A. B. C. D.
15. kết quả của phép trừ là:
A. B. C. D.
16. Kết quả tìm một số, khi biết của nó bằng 7,2 là:
A. 10,8. B. C. D.
17. Kết luận nào sau đây không đúng:
A. Hai góc bù nhau là 2 góc có tổng số đo bằng 900 B. Góc tù là góc có số đo lớn hơn
900 và nhỏ hơn 1800
C. Hai góc vừa kề vừa bù được gọi là 2 góc kề bù D. Hai góc có 1 cạnh chung thì
được gọi là 2 góc kề nhau.
18. Đường tròn (A ; 4,5cm) có đường kính là:
A. 4cm B.4,5cm C. 9cm D. 9cm
19. Điền dấu X vào ô trống mà em chọn:

Cho biết xOt= 45 và xOy = 135
yOt là góc gì ?
Đúng
Sai

y t

135
45

O x
Góc nhọn

Góc tù

Góc vuông

Góc bẹt

20. Kết quả của phép tính là:
A. B. C. D. Cả A, B, C đều sai
21. Khi đổi hỗn số ra phân số :
A. B. C. D.
22. Đổi số thập phân 0,08 ra phân số được:
A. B. C. D.
23. Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì :

24.

Hỏi và đáp